امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

وینگراند

 • توضیحات :

WinoGrande ، مجموعه داده ای در مقیاس بزرگ با مشکلات 44k ، الهام گرفته از طرح اصلی Winograd Schema Challenge ، اما برای بهبود مقیاس و سختی مجموعه داده تنظیم شده است.

شکاف مثال ها
'test' 1،767
'train_l' 10،234
'train_m' 2558
'train_s' 640
'train_xl' 40،398
'train_xs' 160
'validation' 1،267
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}