نظرات_چکیده ها

 • توضیحات :

دو زیر مجموعه داده وجود دارد:

(1) RottenTomatoes: منتقدان و اجماع فیلم از http://rottentomatoes.com/ خزیده شد و دارای فیلدهای «_movie_name»، «_movie_id»، «_critics» و «_critic_consensus» است.

(2) IDebate: آرگومان های خزیده شده از http://idebate.org/ دارای فیلدهای "_debate_name"، "_debate_id"، "_claim"، "_claim_id"، "_argument_sentences" است.

همچنین به https://web.eecs.umich.edu/~wangluxy/datasets/opinion_README.txt مراجعه کنید

@inproceedings{wang-ling-2016-neural,
  title = "Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments",
  author = "Wang, Lu and
   Ling, Wang",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies",
  month = jun,
  year = "2016",
  address = "San Diego, California",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007",
  doi = "10.18653/v1/N16-1007",
  pages = "47--57",
}

opinion_abstracts/rotten_tomatoes (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : منتقدان حرفه ای و اجماع 3731 فیلم.

 • حجم مجموعه داده : 50.10 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 3731
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  '_critic_consensus': string,
  '_critics': Sequence({
    'key': string,
    'value': string,
  }),
  '_movie_id': string,
  '_movie_name': string,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
اجماع_نقد تانسور رشته
_منتقدین توالی
_منتقد/کلید تانسور رشته
_منتقد/ارزش تانسور رشته
_id_movie تانسور رشته
_نام_فیلم تانسور رشته

نظر_چکیده/ایده

 • توضیحات پیکربندی : 2259 ادعا برای 676 مناظره.

 • حجم مجموعه داده : 3.15 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 2259
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  '_argument_sentences': Sequence({
    'key': string,
    'value': string,
  }),
  '_claim': string,
  '_claim_id': string,
  '_debate_name': string,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
_جملات_استدلالی توالی
_جملات_استدلالی/کلید تانسور رشته
جملات_استدلالی/ارزش تانسور رشته
_مطالبه تانسور رشته
_ادعای_شناسه تانسور رشته
_مناظره_نام تانسور رشته