امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

خلاصه نظرات

 • توضیحات :

دو زیر مجموعه داده وجود دارد:

(1) RottenTomatoes: منتقدان و اجماع فیلم ها از http://rottentomatoes.com/ خزیده شده اند و دارای زمینه های "_movie_name" ، "_movie_id" ، "_ منتقدان" ، و "_crens__census" است.

(2) IDebate: استدلالهایی که از http://idebate.org/ خزیده شده اند دارای زمینه های "_ بحث_ نام" ، "_ بحث_انتظار" ، "_ ادعا" ، "_Claim_id" ، "_argument_sentences" است.

@inproceedings{wang-ling-2016-neural,
  title = "Neural Network-Based Abstract Generation for Opinions and Arguments",
  author = "Wang, Lu and
   Ling, Wang",
  booktitle = "Proceedings of the 2016 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies",
  month = jun,
  year = "2016",
  address = "San Diego, California",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/N16-1007",
  doi = "10.18653/v1/N16-1007",
  pages = "47--57",
}

opinion_abdominals / rotten_tomatoes (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : منتقدان حرفه ای و اجماع 3731 فیلم.

 • اندازه مجموعه داده : 50.10 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،731
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  '_critic_consensus': tf.string,
  '_critics': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_movie_id': tf.string,
  '_movie_name': tf.string,
})

خلاصه نظرات / idebate

 • شرح پیکربندی : 2،259 ادعا برای 676 بحث.

 • اندازه مجموعه داده : 3.15 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،259
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  '_argument_sentences': Sequence({
    'key': tf.string,
    'value': tf.string,
  }),
  '_claim': tf.string,
  '_claim_id': tf.string,
  '_debate_name': tf.string,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised نظارت شده مراجعه کنید): ('_argument_sentences', '_claim')

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):