امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cos_e

 • توضیحات :

توضیحات منطقی (CoS-E) به شما امکان می دهد تا مدل های زبان آموزشی به صورت خودکار توضیحاتی را تولید کنند که می توانند در حین آموزش و استنباط در یک چارچوب جدید توضیحات تولید شده خودکار عوام (CAGE) استفاده شوند.

 • صفحه اصلی : https://github.com/salesforce/cos-e

 • کد منبع : tfds.text.CosE

 • نسخه ها :

  • 0.0.1 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 6.23 MiB

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 9،741
'validation' 1،221
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'abstractive_explanation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'choices': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'extractive_explanation': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{rajani2019explain,
   title = "Explain Yourself! Leveraging Language models for Commonsense Reasoning",
  author = "Rajani, Nazneen Fatema and
   McCann, Bryan and
   Xiong, Caiming and
   Socher, Richard",
   year="2019",
  booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL2019)",
  url ="https://arxiv.org/abs/1906.02361"
}