امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imagenet2012_real

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل تصاویر تأیید ILSVRC-2012 (ImageNet) است که با مجموعه جدیدی از برچسب های "ارزیابی مجدد" (ReaL) از مقاله "آیا ما با ImageNet کار خود را تمام کردیم" افزوده شده ، به https://arxiv.org/abs/2006.07159 مراجعه کنید برچسب ها با استفاده از پروتکل پیشرفته جمع آوری می شوند و در نتیجه حاشیه نویسی های چند برچسب و دقیق تر می شوند.

نکته مهم: حدود 3500 نمونه فاقد برچسب هستند ، هنگام محاسبه دقت ، این موارد نباید از میانگین گرفته شوند . یکی از راه های ممکن برای انجام این کار با کد NumPy زیر است:

is_correct = [pred in real_labels[i] for i, pred in enumerate(predictions) if real_labels[i]]
real_accuracy = np.mean(is_correct)
 • صفحه اصلی : https://github.com/google-research/reassessed-imagenet

 • کد منبع : tfds.image_classification.Imagenet2012Real

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): نسخه اولیه
 • اندازه 379.37 KiB : 379.37 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 6.25 GiB

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir باید حاوی پرونده ILSVRC2012_img_val.tar باشد. برای دریافت پیوند بارگیری مجموعه داده ، باید در http://www.image-net.org/download-images ثبت نام کنید .

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'validation' 50،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'original_label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
  'real_label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000)),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'real_label')

 • نقل قول :

@article{beyer2020imagenet,
 title={Are we done with ImageNet?},
 author={Lucas Beyer and Olivier J. Henaff and Alexander Kolesnikov and Xiaohua Zhai and Aaron van den Oord},
 journal={arXiv preprint arXiv:2002.05709},
 year={2020}
}
@article{ILSVRC15,
 Author={Olga Russakovsky and Jia Deng and Hao Su and Jonathan Krause and Sanjeev Satheesh and Sean Ma and Zhiheng Huang and Andrej Karpathy and Aditya Khosla and Michael Bernstein and Alexander C. Berg and Li Fei-Fei},
 Title={ {ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge} },
 Year={2015},
 journal={International Journal of Computer Vision (IJCV)},
 doi={10.1007/s11263-015-0816-y},
 volume={115},
 number={3},
 pages={211-252}
}

تجسم