امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

gpt3

 • توضیحات :

مجموعه داده های مصنوعی برای کلمات کلیدی و وظایف حسابی که در مقاله GPT3 شرح داده شده است.

FeaturesDict({
  'completion': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('context', 'completion')

 • نقل قول :

@article{brown2020language,
  title={Language Models are Few-Shot Learners},
  author={Tom B. Brown et. al.}
  year={2020},
  eprint={2005.14165},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

gpt3 / cycle_letters_in_word (پیکربندی پیش فرض)

 • اندازه مجموعه داده : 578.76 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10000

gpt3 / five_digit_addition

 • اندازه مجموعه داده : 154.76 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

کسر gpt3 / five_digit

 • اندازه مجموعه داده : 156.37 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

gpt3 / four_digit_addition

 • اندازه مجموعه داده : 148.99 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

کسر gpt3 / Four_digit

 • اندازه مجموعه داده : 150.54 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

gpt3 / mid_word_1_anagrams

 • اندازه مجموعه داده : 567.89 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10000

gpt3 / mid_word_2_anagrams

 • اندازه مجموعه داده : 578.76 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10000

gpt3 / insert__ random_in_word

 • اندازه مجموعه داده : 648.42 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10000

gpt3 / واژگان معکوس

 • اندازه مجموعه داده : 578.76 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10000

gpt3 / single_digit_three_ops

 • اندازه مجموعه داده : 138.33 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

gpt3 / six_digit_addition

 • اندازه مجموعه داده : 160.70 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

کسر gpt3 / six_digit

 • اندازه مجموعه داده : 162.26 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

gpt3 / sum_of_digits

 • اندازه مجموعه داده : 194.95 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

gpt3 / three_digit_addition

 • اندازه مجموعه داده : 143.18 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

کسر gpt3 / three_digit_

 • اندازه مجموعه داده : 144.68 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

gpt3 / two_digit_addition

 • اندازه مجموعه داده : 137.33 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

ضرب gpt3 / two_digit_

 • اندازه مجموعه داده : 141.29 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

کسر gpt3 / two_digit_

 • اندازه مجموعه داده : 138.88 KiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000