بله خیر

 • توضیحات :

شصت ضبط شده از یک فرد که به زبان عبری بله یا خیر می گوید. هر ضبط هشت کلمه است.

نکته اصلی مجموعه داده ارائه یک راه آسان و سریع برای آزمایش رایگان اسکریپت های Kaldi است.

آرشیو "waves_yesno.tar.gz" حاوی 60 فایل wav. است که با فرکانس 8 کیلوهرتز نمونه برداری شده است. همه توسط یک گوینده مرد به زبان عبری ضبط شده است. در هر فایل، فرد 8 کلمه می گوید. هر کلمه یا عبری برای "بله" یا "نه" است، بنابراین هر فایل یک دنباله تصادفی از 8 بله یا خیر است. هیچ رونویسی جداگانه ای ارائه نشده است. دنباله در نام فایل با 1 برای بله و 0 برای خیر کدگذاری می شود.

شکاف مثال ها
'train' 60
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سمعی سمعی (هیچ یک،) int64
صدا/نام فایل متن رشته
برچسب دنباله (ClassLabel) (هیچ یک،) int64
 • نقل قول :
@ONLINE {YesNo,
  author = "Created for the Kaldi Project",
  title = "YesNo",
  url  = "http://www.openslr.org/1/"
}