امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

lm1b

 • توضیحات :

یک مجموعه معیار برای اندازه گیری پیشرفت در مدل سازی زبان آماری استفاده می شود. این تقریباً یک میلیارد کلمه در داده های آموزش دارد.

شکاف مثال ها
'test' 306.688
'train' 30،301،028
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('text', 'text')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/ChelbaMSGBK13,
 author  = {Ciprian Chelba and
        Tomas Mikolov and
        Mike Schuster and
        Qi Ge and
        Thorsten Brants and
        Phillipp Koehn},
 title   = {One Billion Word Benchmark for Measuring Progress in Statistical Language
        Modeling},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1312.3005},
 year   = {2013},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1312.3005},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1312.3005},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ChelbaMSGBK13},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}