امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

starcraft_video

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل فیلم های تولید شده از Starcraft است.

شکاف مثال ها
'test' 2000
'train' 10000
'validation' 2000
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/abs-1812-01717,
 author  = {Thomas Unterthiner and
        Sjoerd van Steenkiste and
        Karol Kurach and
        Rapha{"{e} }l Marinier and
        Marcin Michalski and
        Sylvain Gelly},
 title   = {Towards Accurate Generative Models of Video: {A} New Metric and
        Challenges},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1812.01717},
 year   = {2018},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1812.01717},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1812.01717},
 timestamp = {Tue, 01 Jan 2019 15:01:25 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1812-01717},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

starcraft_video / brawl_64 (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : نقشه نزاع با وضوح 64x64.

 • اندازه بارگیری : 6.40 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / نزاع_128

 • شرح پیکربندی : نقشه نزاع با وضوح 128x128.

 • اندازه بارگیری : 20.76 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / Collect_mineral_shards_64

 • شرح پیکربندی : نقشه CollectMineralShards با وضوح 64x64.

 • اندازه بارگیری : 7.83 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / Collect_mineral_shards_128

 • شرح پیکربندی : نقشه CollectMineralShards با وضوح 128x128.

 • اندازه بارگیری : 24.83 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / move_unit_to_border_64

 • توضیحات پیکربندی : نقشه MoveUnitToBorder با وضوح 64x64.

 • اندازه بارگیری : 1.77 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / move_unit_to_border_128

 • شرح پیکربندی : نقشه MoveUnitToBorder با وضوح 128x128.

 • اندازه بارگیری : 5.75 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / road_trip_with_medivac_64

 • شرح پیکربندی : نقشه RoadTripWithMedivac با وضوح 64x64.

 • اندازه بارگیری : 2.48 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

starcraft_video / road_trip_with_medivac_128

 • شرح پیکربندی : نقشه RoadTripWithMedivac با وضوح 128x128.

 • اندازه بارگیری : 7.80 GiB

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'rgb_screen': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})