امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

کاساوا

 • توضیحات :

کاساوا متشکل از تصاویر برگ گیاه گیاه کاساوا است که شرایط سالم و چهار (4) بیماری را نشان می دهد. بیماری موزاییک کاساوا (CMD) ، بیماری باکتریایی کاساوا (CBB) ، کنه گریم کاساوا (CGM) و بیماری رگه های قهوه ای کاساوا (CBSD). مجموعه داده در مجموع از 9430 تصویر دارای برچسب تشکیل شده است. تصاویر دارای برچسب 9430 به یک مجموعه آموزش (5656) ، یک مجموعه آزمون (1885) و یک مجموعه اعتبار (1889) تقسیم می شوند. تعداد تصاویر در هر کلاس با دو کلاس بیماری CMD و CBSD که 72٪ از تصاویر را دارند ، نامتعادل است.

شکاف مثال ها
'test' 1885
'train' 5656
'validation' 1،889
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@misc{mwebaze2019icassava,
  title={iCassava 2019Fine-Grained Visual Categorization Challenge},
  author={Ernest Mwebaze and Timnit Gebru and Andrea Frome and Solomon Nsumba and Jeremy Tusubira},
  year={2019},
  eprint={1908.02900},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}

تجسم