امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ai2_arc_ith_ir

 • توضیحات :

مجموعه داده جدیدی از س،7الات علوم چند گزینه ای در سطح پایه 7،787 ، برای تشویق تحقیقات در پاسخ به سوالات پیشرفته ، جمع آوری شده است. این مجموعه داده به یک مجموعه چالش و یک مجموعه آسان تقسیم می شود ، در حالی که مورد اول فقط شامل س questionsالاتی است که هم توسط یک الگوریتم مبتنی بر بازیابی و هم از طریق الگوریتم هم افزایی کلمات پاسخ نادرستی داده شده است. ما همچنین شامل مجموعه ای از بیش از 14 میلیون جمله علمی مربوط به وظیفه و اجرای سه مدل پایه عصبی برای این مجموعه داده هستیم. ما ARC را به عنوان یک چالش برای جامعه در نظر می گیریم.

در مقایسه با مجموعه داده اصلی ، این جملات متنی را که از طریق بازیابی اطلاعات بدست آمده اند به همان روشی که UnifiedQA بدست آورده است ، اضافه می کند (نگاه کنید به: https://arxiv.org/abs/2005.00700 ).

FeaturesDict({
  'answerKey': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'choices': Sequence({
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'paragraph': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{allenai:arc,
   author  = {Peter Clark and Isaac Cowhey and Oren Etzioni and Tushar Khot and
          Ashish Sabharwal and Carissa Schoenick and Oyvind Tafjord},
   title   = {Think you have Solved Question Answering? Try ARC, the AI2 Reasoning Challenge},
   journal  = {arXiv:1803.05457v1},
   year   = {2018},
}
@article{2020unifiedqa,
  title={UnifiedQA: Crossing Format Boundaries With a Single QA System},
  author={D. Khashabi and S. Min and T. Khot and A. Sabhwaral and O. Tafjord and P. Clark and H. Hajishirzi},
  journal={arXiv preprint},
  year={2020}
}

ai2_arc_with_ir / ARC-Challenge-IR (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه چالشهای 2590 س "ال "سخت" (س thoseالاتی که هم روش بازیابی و هم روش اتفاقی نمی توانند به درستی پاسخ دهند)

 • اندازه مجموعه داده : 3.76 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،172
'train' 1111
'validation' 299

ai2_arc_with_ir / ARC-Easy-IR

 • شرح پیکربندی : مجموعه ای آسان از 5197 سوال برای ARC Challenge.

 • اندازه مجموعه داده : 7.49 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2،376
'train' 2،251
'validation' 570