امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

عنبیه

  • توضیحات :

این شاید بهترین پایگاه داده شناخته شده ای باشد که در ادبیات تشخیص الگو یافت می شود. مقاله فیشر در این زمینه یک مقاله کلاسیک است و تا به امروز به طور مکرر به آن مراجعه می شود. (به عنوان مثال به دودا و هارت مراجعه کنید.) مجموعه داده ها شامل 3 کلاس 50 نمونه ای است که هر کلاس به نوعی گیاه عنبیه اشاره دارد. یک کلاس به طور خطی از کلاس دیگر قابل تفکیک است. دومی به طور خطی از یکدیگر جدا نیستند.

شکاف مثال ها
'train' 150
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('features', 'label')

  • نقل قول :

@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}