عنبیه

  • توضیحات :

این شاید بهترین پایگاه داده شناخته شده در ادبیات تشخیص الگو باشد. مقاله فیشر یک مقاله کلاسیک در این زمینه است و تا به امروز به طور مکرر به آن اشاره می شود. (به عنوان مثال Duda & Hart را ببینید.) مجموعه داده شامل 3 کلاس از 50 نمونه است که هر کلاس به یک نوع گیاه زنبق اشاره دارد. یک کلاس به صورت خطی از 2 کلاس دیگر جدا می شود. دومی به صورت خطی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

شکاف مثال ها
'train' 150
  • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
  • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
امکانات تانسور (4،) float32
برچسب ClassLabel int64
  • نقل قول :
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}