اپینوزیس

 • توضیحات :

مجموعه داده Opinosis Opinion شامل جملاتی است که از بررسی ها برای 51 موضوع استخراج شده است. موضوعات و نظرات از Tripadvisor، Edmunds.com و Amazon.com به دست آمده است.

شکاف مثال ها
'train' 51
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
بررسی_ارسال می کند متن رشته
خلاصه ها دنباله (متن) (هیچ یک،) رشته
 • نقل قول :
@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}