امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

عقیده

 • توضیحات :

مجموعه اطلاعات Opinosis Opinion شامل جملاتی است که از بررسی 51 موضوع استخراج شده است. موضوعات و نظرات از Tripadvisor ، Edmunds.com و Amazon.com بدست می آید.

شکاف مثال ها
'train' 51
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('review_sents', 'summaries')

 • نقل قول :

@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}