امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

فیلم_معقولات

 • توضیحات :

مجموعه داده منطقی فیلم شامل دلایل منطقی حاوی انسان برای بررسی فیلم است.

شکاف مثال ها
'test' 199
'train' 1600
'validation' 200
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'evidences': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'review': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@unpublished{eraser2019,
  title = {ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models},
  author = {Jay DeYoung and Sarthak Jain and Nazneen Fatema Rajani and Eric Lehman and Caiming Xiong and Richard Socher and Byron C. Wallace}
}
@InProceedings{zaidan-eisner-piatko-2008:nips,
 author  = {Omar F. Zaidan and Jason Eisner and Christine Piatko},
 title   = {Machine Learning with Annotator Rationales to Reduce Annotation Cost},
 booktitle = {Proceedings of the NIPS*2008 Workshop on Cost Sensitive Learning},
 month   = {December},
 year   = {2008}
}