کمک به حفاظت از دیواره بزرگ مرجانی با TensorFlow در Kaggle اضافه کردن چالش

انتقال از ستون های TPU embedding_colns به لایه TPUEmbedding

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این راهنما نحوه انتقال آموزش جاسازی روی TPU ها از API embedding_column TensorFlow 1 با TPUEstimator به API لایه TPUEmbedding 2 با TPUStrategy را نشان می دهد.

جاسازی ها ماتریس های (بزرگ) هستند. آنها جداول جستجویی هستند که از یک فضای مشخصه پراکنده به بردارهای متراکم نگاشت می شوند. تعبیه‌ها بازنمایی‌های کارآمد و متراکم را ارائه می‌کنند و شباهت‌ها و روابط پیچیده بین ویژگی‌ها را به تصویر می‌کشند.

TensorFlow شامل پشتیبانی تخصصی برای تعبیه‌های آموزشی در TPUها است. این پشتیبانی از تعبیه ویژه TPU به شما امکان می دهد جاسازی هایی را آموزش دهید که بزرگتر از حافظه یک دستگاه TPU هستند و از ورودی های پراکنده و ناهموار در TPU ها استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر، به اسناد API لایه tfrs.layers.embedding.TPUEmbedding و همچنین برای اطلاعات بیشتر به اسناد tf.tpu.experimental.embedding.TableConfig و tf.tpu.experimental.embedding.FeatureConfig مراجعه کنید. برای مروری بر tf.distribute.TPUStrategy ، راهنمای آموزشی Distributed و راهنمای استفاده از TPUs را بررسی کنید. اگر از TPUEstimator به TPUStrategy مهاجرت می کنید، راهنمای انتقال TPU را بررسی کنید.

برپایی

با نصب TensorFlow Recommenders و وارد کردن برخی از بسته های ضروری شروع کنید:

pip install tensorflow-recommenders
import tensorflow as tf
import tensorflow.compat.v1 as tf1

# TPUEmbedding layer is not part of TensorFlow.
import tensorflow_recommenders as tfrs
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/requests/__init__.py:104: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.7) or chardet (2.3.0)/charset_normalizer (2.0.9) doesn't match a supported version!
 RequestsDependencyWarning)

و یک مجموعه داده ساده برای اهداف نمایشی آماده کنید:

features = [[1., 1.5]]
embedding_features_indices = [[0, 0], [0, 1]]
embedding_features_values = [0, 5]
labels = [[0.3]]
eval_features = [[4., 4.5]]
eval_embedding_features_indices = [[0, 0], [0, 1]]
eval_embedding_features_values = [4, 3]
eval_labels = [[0.8]]

TensorFlow 1: تعبیه‌ها را روی TPU با TPUEstimator آموزش دهید

در TensorFlow 1، تعبیه‌های TPU را با استفاده از tf.compat.v1.tpu.experimental.embedding_column API تنظیم می‌کنید و مدل را روی TPU با tf.compat.v1.estimator.tpu.TPUEstimator آموزش/ارزیابی می‌کنید.

ورودی ها اعداد صحیحی هستند که از صفر تا اندازه واژگان جدول تعبیه TPU را شامل می شوند. با رمزگذاری ورودی ها به شناسه طبقه بندی با tf.feature_column.categorical_column_with_identity کنید. از "sparse_feature" برای پارامتر key استفاده کنید، زیرا ویژگی های ورودی دارای عدد صحیح هستند، در حالی که num_buckets اندازه واژگان برای جدول جاسازی است ( 10 ).

embedding_id_column = (
   tf1.feature_column.categorical_column_with_identity(
     key="sparse_feature", num_buckets=10))

سپس، ورودی‌های طبقه‌ای پراکنده را با tpu.experimental.embedding_column به یک نمایش متراکم تبدیل کنید، جایی که dimension ، عرض جدول جاسازی است. یک بردار جاسازی برای هر یک از num_buckets می کند.

embedding_column = tf1.tpu.experimental.embedding_column(
  embedding_id_column, dimension=5)

اکنون، پیکربندی جاسازی خاص TPU را از طریق tf.estimator.tpu.experimental.EmbeddingConfigSpec کنید. بعداً آن را به عنوان پارامتر embedding_config_spec به tf.estimator.tpu.TPUEstimator ارسال می کنید.

embedding_config_spec = tf1.estimator.tpu.experimental.EmbeddingConfigSpec(
  feature_columns=(embedding_column,),
  optimization_parameters=(
    tf1.tpu.experimental.AdagradParameters(0.05)))

بعد، برای استفاده از TPUEstimator ، تعریف کنید:

 • یک تابع ورودی برای داده های آموزشی
 • یک تابع ورودی ارزیابی برای داده های ارزیابی
 • یک تابع مدل برای آموزش TPUEstimator که چگونه عملیات آموزشی با ویژگی ها و برچسب ها تعریف می شود.
def _input_fn(params):
 dataset = tf1.data.Dataset.from_tensor_slices((
   {"dense_feature": features,
    "sparse_feature": tf1.SparseTensor(
      embedding_features_indices,
      embedding_features_values, [1, 2])},
      labels))
 dataset = dataset.repeat()
 return dataset.batch(params['batch_size'], drop_remainder=True)

def _eval_input_fn(params):
 dataset = tf1.data.Dataset.from_tensor_slices((
   {"dense_feature": eval_features,
    "sparse_feature": tf1.SparseTensor(
      eval_embedding_features_indices,
      eval_embedding_features_values, [1, 2])},
      eval_labels))
 dataset = dataset.repeat()
 return dataset.batch(params['batch_size'], drop_remainder=True)

def _model_fn(features, labels, mode, params):
 embedding_features = tf1.keras.layers.DenseFeatures(embedding_column)(features)
 concatenated_features = tf1.keras.layers.Concatenate(axis=1)(
   [embedding_features, features["dense_feature"]])
 logits = tf1.layers.Dense(1)(concatenated_features)
 loss = tf1.losses.mean_squared_error(labels=labels, predictions=logits)
 optimizer = tf1.train.AdagradOptimizer(0.05)
 optimizer = tf1.tpu.CrossShardOptimizer(optimizer)
 train_op = optimizer.minimize(loss, global_step=tf1.train.get_global_step())
 return tf1.estimator.tpu.TPUEstimatorSpec(mode, loss=loss, train_op=train_op)

با تعریف این توابع، یک tf.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver که اطلاعات خوشه را ارائه می کند و یک شی tf.compat.v1.estimator.tpu.RunConfig کنید.

همراه با تابع مدلی که تعریف کرده اید، اکنون می توانید یک TPUEstimator ایجاد کنید. در اینجا، با صرف نظر از صرفه جویی در ایست بازرسی، جریان را ساده می کنید. سپس، اندازه دسته را هم برای آموزش و هم برای ارزیابی برای TPUEstimator .

cluster_resolver = tf1.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver(tpu='')
print("All devices: ", tf1.config.list_logical_devices('TPU'))
All devices: []
tpu_config = tf1.estimator.tpu.TPUConfig(
  iterations_per_loop=10,
  per_host_input_for_training=tf1.estimator.tpu.InputPipelineConfig
     .PER_HOST_V2)
config = tf1.estimator.tpu.RunConfig(
  cluster=cluster_resolver,
  save_checkpoints_steps=None,
  tpu_config=tpu_config)
estimator = tf1.estimator.tpu.TPUEstimator(
  model_fn=_model_fn, config=config, train_batch_size=8, eval_batch_size=8,
  embedding_config_spec=embedding_config_spec)
WARNING:tensorflow:Estimator's model_fn (<function _model_fn at 0x7f89cba2c510>) includes params argument, but params are not passed to Estimator.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpslacgplc
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpslacgplc', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': None, '_session_config': allow_soft_placement: true
cluster_def {
 job {
  name: "worker"
  tasks {
   key: 0
   value: "10.240.1.2:8470"
  }
 }
}
isolate_session_state: true
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': None, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({'worker': ['10.240.1.2:8470']}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': 'grpc://10.240.1.2:8470', '_evaluation_master': 'grpc://10.240.1.2:8470', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1, '_tpu_config': TPUConfig(iterations_per_loop=10, num_shards=None, num_cores_per_replica=None, per_host_input_for_training=3, tpu_job_name=None, initial_infeed_sleep_secs=None, input_partition_dims=None, eval_training_input_configuration=2, experimental_host_call_every_n_steps=1, experimental_allow_per_host_v2_parallel_get_next=False, experimental_feed_hook=None), '_cluster': <tensorflow.python.distribute.cluster_resolver.tpu.tpu_cluster_resolver.TPUClusterResolver object at 0x7f89cbabd860>}
INFO:tensorflow:_TPUContext: eval_on_tpu True

برای شروع آموزش مدل با TPUEstimator.train تماس بگیرید:

estimator.train(_input_fn, steps=1)
INFO:tensorflow:Querying Tensorflow master (grpc://10.240.1.2:8470) for TPU system metadata.
INFO:tensorflow:Found TPU system:
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, -1, 4249802972614768303)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0, TPU, 17179869184, -1631169957276253727)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1, TPU, 17179869184, -8564179621708229348)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2, TPU, 17179869184, 6484303620678310894)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3, TPU, 17179869184, -1060903890713604084)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4, TPU, 17179869184, 7990733554234518935)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5, TPU, 17179869184, -7473681025580225735)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6, TPU, 17179869184, -7209865368423392507)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7, TPU, 17179869184, 97822894840667110)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU_SYSTEM:0, TPU_SYSTEM, 17179869184, 650061930241947482)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:XLA_CPU:0, XLA_CPU, 17179869184, -3764407713936561171)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/tpu/feature_column_v2.py:479: IdentityCategoricalColumn._num_buckets (from tensorflow.python.feature_column.feature_column_v2) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The old _FeatureColumn APIs are being deprecated. Please use the new FeatureColumn APIs instead.
INFO:tensorflow:Querying Tensorflow master (grpc://10.240.1.2:8470) for TPU system metadata.
INFO:tensorflow:Found TPU system:
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, -1, 4249802972614768303)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0, TPU, 17179869184, -1631169957276253727)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1, TPU, 17179869184, -8564179621708229348)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2, TPU, 17179869184, 6484303620678310894)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3, TPU, 17179869184, -1060903890713604084)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4, TPU, 17179869184, 7990733554234518935)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5, TPU, 17179869184, -7473681025580225735)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6, TPU, 17179869184, -7209865368423392507)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7, TPU, 17179869184, 97822894840667110)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU_SYSTEM:0, TPU_SYSTEM, 17179869184, 650061930241947482)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:XLA_CPU:0, XLA_CPU, 17179869184, -3764407713936561171)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/adagrad.py:77: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Bypassing TPUEstimator hook
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:TPU job name worker
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/tpu/tpu_estimator.py:758: Variable.load (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Prefer Variable.assign which has equivalent behavior in 2.X.
INFO:tensorflow:Initialized dataset iterators in 0 seconds
INFO:tensorflow:Installing graceful shutdown hook.
INFO:tensorflow:Creating heartbeat manager for ['/job:worker/replica:0/task:0/device:CPU:0']
INFO:tensorflow:Configuring worker heartbeat: shutdown_mode: WAIT_FOR_COORDINATOR

INFO:tensorflow:Init TPU system
INFO:tensorflow:Initialized TPU in 9 seconds
INFO:tensorflow:Starting infeed thread controller.
INFO:tensorflow:Starting outfeed thread controller.
INFO:tensorflow:Enqueue next (1) batch(es) of data to infeed.
INFO:tensorflow:Dequeue next (1) batch(es) of data from outfeed.
INFO:tensorflow:Outfeed finished for iteration (0, 0)
INFO:tensorflow:loss = 0.07431596, step = 1
INFO:tensorflow:Stop infeed thread controller
INFO:tensorflow:Shutting down InfeedController thread.
INFO:tensorflow:InfeedController received shutdown signal, stopping.
INFO:tensorflow:Infeed thread finished, shutting down.
INFO:tensorflow:infeed marked as finished
INFO:tensorflow:Stop output thread controller
INFO:tensorflow:Shutting down OutfeedController thread.
INFO:tensorflow:OutfeedController received shutdown signal, stopping.
INFO:tensorflow:Outfeed thread finished, shutting down.
INFO:tensorflow:outfeed marked as finished
INFO:tensorflow:Shutdown TPU system.
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.07431596.
INFO:tensorflow:training_loop marked as finished
<tensorflow_estimator.python.estimator.tpu.tpu_estimator.TPUEstimator at 0x7f8cea457be0>

سپس، TPUEstimator.evaluate را برای ارزیابی مدل با استفاده از داده های ارزیابی فراخوانی کنید:

estimator.evaluate(_eval_input_fn, steps=1)
INFO:tensorflow:Could not find trained model in model_dir: /tmp/tmpslacgplc, running initialization to evaluate.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Querying Tensorflow master (grpc://10.240.1.2:8470) for TPU system metadata.
INFO:tensorflow:Found TPU system:
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, -1, 4249802972614768303)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0, TPU, 17179869184, -1631169957276253727)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1, TPU, 17179869184, -8564179621708229348)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2, TPU, 17179869184, 6484303620678310894)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3, TPU, 17179869184, -1060903890713604084)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4, TPU, 17179869184, 7990733554234518935)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5, TPU, 17179869184, -7473681025580225735)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6, TPU, 17179869184, -7209865368423392507)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7, TPU, 17179869184, 97822894840667110)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU_SYSTEM:0, TPU_SYSTEM, 17179869184, 650061930241947482)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:XLA_CPU:0, XLA_CPU, 17179869184, -3764407713936561171)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/tpu/tpu_estimator.py:3406: div (from tensorflow.python.ops.math_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Deprecated in favor of operator or tf.math.divide.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-12-10T14:13:17
INFO:tensorflow:TPU job name worker
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Init TPU system
INFO:tensorflow:Initialized TPU in 12 seconds
INFO:tensorflow:Starting infeed thread controller.
INFO:tensorflow:Starting outfeed thread controller.
INFO:tensorflow:Initialized dataset iterators in 0 seconds
INFO:tensorflow:Enqueue next (1) batch(es) of data to infeed.
INFO:tensorflow:Dequeue next (1) batch(es) of data from outfeed.
INFO:tensorflow:Outfeed finished for iteration (0, 0)
INFO:tensorflow:Evaluation [1/1]
INFO:tensorflow:Stop infeed thread controller
INFO:tensorflow:Shutting down InfeedController thread.
INFO:tensorflow:InfeedController received shutdown signal, stopping.
INFO:tensorflow:Infeed thread finished, shutting down.
INFO:tensorflow:infeed marked as finished
INFO:tensorflow:Stop output thread controller
INFO:tensorflow:Shutting down OutfeedController thread.
INFO:tensorflow:OutfeedController received shutdown signal, stopping.
INFO:tensorflow:Outfeed thread finished, shutting down.
INFO:tensorflow:outfeed marked as finished
INFO:tensorflow:Shutdown TPU system.
INFO:tensorflow:Inference Time : 12.58107s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-12-10-14:13:29
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 1: global_step = 1, loss = 48.120014
INFO:tensorflow:evaluation_loop marked as finished
{'loss': 48.120014, 'global_step': 1}

TensorFlow 2: تعبیه‌ها را در TPU با TPUStrategy آموزش دهید

در TensorFlow 2، برای آموزش کارگران TPU، از tf.distribute.TPUStrategy همراه با Keras API برای تعریف مدل و آموزش/ارزیابی استفاده کنید. (برای مثال‌های بیشتر از آموزش با Keras Model.fit و یک حلقه آموزشی سفارشی (با tf.function و tf.GradientTape به راهنمای استفاده از TPUs مراجعه کنید).

از آنجایی که برای اتصال به خوشه راه دور و راه اندازی اولیه کارگران TPU باید مقداری کار اولیه انجام دهید، با ایجاد یک TPUClusterResolver برای ارائه اطلاعات خوشه و اتصال به خوشه شروع کنید. (در بخش مقداردهی اولیه TPU در راهنمای استفاده از TPUs بیشتر بیاموزید.)

cluster_resolver = tf.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver(tpu='')
tf.config.experimental_connect_to_cluster(cluster_resolver)
tf.tpu.experimental.initialize_tpu_system(cluster_resolver)
print("All devices: ", tf.config.list_logical_devices('TPU'))
INFO:tensorflow:Clearing out eager caches
INFO:tensorflow:Clearing out eager caches
INFO:tensorflow:Initializing the TPU system: grpc://10.240.1.2:8470
INFO:tensorflow:Initializing the TPU system: grpc://10.240.1.2:8470
INFO:tensorflow:Finished initializing TPU system.
INFO:tensorflow:Finished initializing TPU system.
All devices: [LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6', device_type='TPU'), LogicalDevice(name='/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7', device_type='TPU')]

بعد، داده های خود را آماده کنید. این شبیه نحوه ایجاد یک مجموعه داده در مثال TensorFlow 1 است، با این تفاوت که تابع مجموعه داده اکنون به جای یک دستور params ، یک شی tf.distribute.InputContext می شود. می توانید از این شی برای تعیین اندازه دسته محلی استفاده کنید (و این خط لوله برای کدام میزبان است، بنابراین می توانید داده های خود را به درستی پارتیشن بندی کنید).

 • هنگام استفاده از tfrs.layers.embedding.TPUEmbedding API، مهم است که هنگام دسته‌بندی مجموعه داده با Dataset.batch ، گزینه drop_remainder=True را لحاظ کنید، زیرا TPUEmbedding به یک اندازه دسته ثابت نیاز دارد.
 • به‌علاوه، اگر در مجموعه‌ای از دستگاه‌ها انجام می‌شود، باید از همان اندازه دسته برای ارزیابی و آموزش استفاده شود.
 • در نهایت، باید از tf.keras.utils.experimental.DatasetCreator به همراه گزینه ورودی ویژه— experimental_fetch_to_device=False False—در tf.distribute.InputOptions (که دارای تنظیمات استراتژی خاص است) استفاده کنید. این در زیر نشان داده شده است:
global_batch_size = 8

def _input_dataset(context: tf.distribute.InputContext):
 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((
   {"dense_feature": features,
    "sparse_feature": tf.SparseTensor(
      embedding_features_indices,
      embedding_features_values, [1, 2])},
      labels))
 dataset = dataset.shuffle(10).repeat()
 dataset = dataset.batch(
   context.get_per_replica_batch_size(global_batch_size),
   drop_remainder=True)
 return dataset.prefetch(2)

def _eval_dataset(context: tf.distribute.InputContext):
 dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((
   {"dense_feature": eval_features,
    "sparse_feature": tf.SparseTensor(
      eval_embedding_features_indices,
      eval_embedding_features_values, [1, 2])},
      eval_labels))
 dataset = dataset.repeat()
 dataset = dataset.batch(
   context.get_per_replica_batch_size(global_batch_size),
   drop_remainder=True)
 return dataset.prefetch(2)

input_options = tf.distribute.InputOptions(
  experimental_fetch_to_device=False)

input_dataset = tf.keras.utils.experimental.DatasetCreator(
  _input_dataset, input_options=input_options)

eval_dataset = tf.keras.utils.experimental.DatasetCreator(
  _eval_dataset, input_options=input_options)

در مرحله بعد، هنگامی که داده ها آماده شدند، یک TPUStrategy ایجاد می کنید و یک مدل، معیارها و یک بهینه ساز را در محدوده این استراتژی تعریف می کنید ( Strategy.scope ).

شما باید یک عدد برای steps_per_execution در Model.compile انتخاب کنید، زیرا تعداد دسته‌هایی را که باید در طول هر تماس tf.function اجرا شوند را مشخص می‌کند و برای عملکرد بسیار مهم است. این آرگومان شبیه iterations_per_loop است که در TPUEstimator استفاده می شود.

ویژگی‌ها و پیکربندی جدولی که در TensorFlow 1 از طریق tf.tpu.experimental.embedding_columntf.tpu.experimental.shared_embedding_column ) مشخص شده‌اند را می‌توان مستقیماً در TensorFlow 2 از طریق یک جفت شی پیکربندی مشخص کرد:

(برای جزئیات بیشتر به اسناد API مرتبط مراجعه کنید.)

strategy = tf.distribute.TPUStrategy(cluster_resolver)
with strategy.scope():
 optimizer = tf.keras.optimizers.Adagrad(learning_rate=0.05)
 dense_input = tf.keras.Input(shape=(2,), dtype=tf.float32, batch_size=global_batch_size)
 sparse_input = tf.keras.Input(shape=(), dtype=tf.int32, batch_size=global_batch_size)
 embedded_input = tfrs.layers.embedding.TPUEmbedding(
   feature_config=tf.tpu.experimental.embedding.FeatureConfig(
     table=tf.tpu.experimental.embedding.TableConfig(
       vocabulary_size=10,
       dim=5,
       initializer=tf.initializers.TruncatedNormal(mean=0.0, stddev=1)),
     name="sparse_input"),
   optimizer=optimizer)(sparse_input)
 input = tf.keras.layers.Concatenate(axis=1)([dense_input, embedded_input])
 result = tf.keras.layers.Dense(1)(input)
 model = tf.keras.Model(inputs={"dense_feature": dense_input, "sparse_feature": sparse_input}, outputs=result)
 model.compile(optimizer, "mse", steps_per_execution=10)
INFO:tensorflow:Found TPU system:
INFO:tensorflow:Found TPU system:
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores: 8
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
INFO:tensorflow:*** Num TPU Workers: 1
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
INFO:tensorflow:*** Num TPU Cores Per Worker: 8
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:CPU:0, CPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:0, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:1, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:2, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:3, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:4, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:5, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:6, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU:7, TPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU_SYSTEM:0, TPU_SYSTEM, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:TPU_SYSTEM:0, TPU_SYSTEM, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:XLA_CPU:0, XLA_CPU, 0, 0)
INFO:tensorflow:*** Available Device: _DeviceAttributes(/job:worker/replica:0/task:0/device:XLA_CPU:0, XLA_CPU, 0, 0)

با این کار، شما آماده آموزش مدل با مجموعه داده آموزشی هستید:

model.fit(input_dataset, epochs=5, steps_per_epoch=10)
Epoch 1/5
10/10 [==============================] - 2s 160ms/step - loss: 0.1521
Epoch 2/5
10/10 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 1.5800e-05
Epoch 3/5
10/10 [==============================] - 0s 4ms/step - loss: 1.9149e-09
Epoch 4/5
10/10 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 3.1068e-13
Epoch 5/5
10/10 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 7.1054e-15
<keras.callbacks.History at 0x7f89c82d8b38>

در نهایت، مدل را با استفاده از مجموعه داده ارزیابی ارزیابی کنید:

model.evaluate(eval_dataset, steps=1, return_dict=True)
1/1 [==============================] - 1s 1s/step - loss: 11.2934
{'loss': 11.293418884277344}

مراحل بعدی

درباره راه‌اندازی جاسازی‌های خاص TPU در اسناد API بیشتر بدانید:

برای اطلاعات بیشتر در مورد TPUStrategy در TensorFlow 2، منابع زیر را در نظر بگیرید:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سفارشی سازی آموزش خود، به آدرس زیر مراجعه کنید:

TPU ها - ASIC های تخصصی Google برای یادگیری ماشینی - از طریق Google Colab ، TPU Research Cloud و Cloud TPU در دسترس هستند.