Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

CropNet: wykrywanie choroby manioku

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Ten notatnik pokazuje, jak korzystać z modelu klasyfikatora chorób manioku CropNet z TensorFlow Hub . Model klasyfikuje obrazy liści manioku na jedną z 6 klas: zaraza bakteryjna, choroba brunatnych smug, roztocz zielony, choroba mozaikowa, zdrowe lub nieznane .

Ta kolumna pokazuje, jak:

 • Załaduj model https: //tfhub.dev/google/cropnet/classifier/cassava_disease_V1/2 z TensorFlow Hub
 • Załaduj zestaw danych manioku z TensorFlow Datasets (TFDS)
 • Klasyfikuj obrazy liści manioku według 4 różnych kategorii chorób manioku lub jako zdrowe lub nieznane.
 • Oceń dokładność klasyfikatora i sprawdź, jak solidny jest model po zastosowaniu do obrazów spoza domeny.

Import i konfiguracja

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow as tf
import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_hub as hub

def plot(examples, predictions=None):
 # Get the images, labels, and optionally predictions
 images = examples['image']
 labels = examples['label']
 batch_size = len(images)
 if predictions is None:
  predictions = batch_size * [None]

 # Configure the layout of the grid
 x = np.ceil(np.sqrt(batch_size))
 y = np.ceil(batch_size / x)
 fig = plt.figure(figsize=(x * 6, y * 7))

 for i, (image, label, prediction) in enumerate(zip(images, labels, predictions)):
  # Render the image
  ax = fig.add_subplot(x, y, i+1)
  ax.imshow(image, aspect='auto')
  ax.grid(False)
  ax.set_xticks([])
  ax.set_yticks([])

  # Display the label and optionally prediction
  x_label = 'Label: ' + name_map[class_names[label]]
  if prediction is not None:
   x_label = 'Prediction: ' + name_map[class_names[prediction]] + '\n' + x_label
   ax.xaxis.label.set_color('green' if label == prediction else 'red')
  ax.set_xlabel(x_label)

 plt.show()

Zestaw danych

Załadujmy zestaw danych manioku z TFDS

dataset, info = tfds.load('cassava', with_info=True)
Downloading and preparing dataset cassava/0.1.0 (download: 1.26 GiB, generated: Unknown size, total: 1.26 GiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cassava/0.1.0...
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cassava/0.1.0.incomplete2AVNJC/cassava-train.tfrecord
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cassava/0.1.0.incomplete2AVNJC/cassava-test.tfrecord
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cassava/0.1.0.incomplete2AVNJC/cassava-validation.tfrecord
Dataset cassava downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/cassava/0.1.0. Subsequent calls will reuse this data.

Rzućmy okiem na informacje o zbiorze danych, aby dowiedzieć się więcej na jego temat, takie jak opis i cytat oraz informacje o liczbie dostępnych przykładów

info
tfds.core.DatasetInfo(
  name='cassava',
  version=0.1.0,
  description='Cassava consists of leaf images for the cassava plant depicting healthy and
four (4) disease conditions; Cassava Mosaic Disease (CMD), Cassava Bacterial
Blight (CBB), Cassava Greem Mite (CGM) and Cassava Brown Streak Disease (CBSD).
Dataset consists of a total of 9430 labelled images.
The 9430 labelled images are split into a training set (5656), a test set(1885)
and a validation set (1889). The number of images per class are unbalanced with
the two disease classes CMD and CBSD having 72% of the images.',
  homepage='https://www.kaggle.com/c/cassava-disease/overview',
  features=FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  }),
  total_num_examples=9430,
  splits={
    'test': 1885,
    'train': 5656,
    'validation': 1889,
  },
  supervised_keys=('image', 'label'),
  citation="""@misc{mwebaze2019icassava,
    title={iCassava 2019Fine-Grained Visual Categorization Challenge},
    author={Ernest Mwebaze and Timnit Gebru and Andrea Frome and Solomon Nsumba and Jeremy Tusubira},
    year={2019},
    eprint={1908.02900},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
  }""",
  redistribution_info=,
)

Zbiór danych manioku zawiera obrazy liści manioku z 4 różnymi chorobami, a także zdrowych liści manioku. Model może przewidywać wszystkie te klasy, a także szóstą klasę dla „nieznanego”, gdy model nie jest pewny swojej prognozy.

# Extend the cassava dataset classes with 'unknown'
class_names = info.features['label'].names + ['unknown']

# Map the class names to human readable names
name_map = dict(
  cmd='Mosaic Disease',
  cbb='Bacterial Blight',
  cgm='Green Mite',
  cbsd='Brown Streak Disease',
  healthy='Healthy',
  unknown='Unknown')

print(len(class_names), 'classes:')
print(class_names)
print([name_map[name] for name in class_names])
6 classes:
['cbb', 'cbsd', 'cgm', 'cmd', 'healthy', 'unknown']
['Bacterial Blight', 'Brown Streak Disease', 'Green Mite', 'Mosaic Disease', 'Healthy', 'Unknown']

Zanim będziemy mogli przesłać dane do modelu, musimy trochę wstępnie przetworzyć. Model oczekuje obrazów 224 x 224 z wartościami kanałów RGB w [0, 1]. Normalizujmy i zmieniajmy rozmiar obrazów.

def preprocess_fn(data):
 image = data['image']

 # Normalize [0, 255] to [0, 1]
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image = image / 255.

 # Resize the images to 224 x 224
 image = tf.image.resize(image, (224, 224))

 data['image'] = image
 return data

Rzućmy okiem na kilka przykładów ze zbioru danych

batch = dataset['validation'].map(preprocess_fn).batch(25).as_numpy_iterator()
examples = next(batch)
plot(examples)

png

Model

Załadujmy klasyfikator z TF-Hub i uzyskajmy pewne prognozy i zobaczmy prognozy modelu na kilku przykładach

classifier = hub.KerasLayer('https://tfhub.dev/google/cropnet/classifier/cassava_disease_V1/2')
probabilities = classifier(examples['image'])
predictions = tf.argmax(probabilities, axis=-1)
plot(examples, predictions)

png

Ocena i solidność

Zmierzmy dokładność naszego klasyfikatora na podziale zbioru danych. Możemy również przyjrzeć się solidności modelu, oceniając jego wydajność na zbiorze danych innym niż maniok. W przypadku obrazów innych zbiorów danych roślin, takich jak iNaturalist lub fasola, model prawie zawsze powinien zwracać wartość nieznana .DATASET = 'cassava' 
DATASET_SPLIT = 'test' 
BATCH_SIZE = 32 
MAX_EXAMPLES = 1000 

def label_to_unknown_fn(data):
 data['label'] = 5 # Override label to unknown.
 return data
# Preprocess the examples and map the image label to unknown for non-cassava datasets.
ds = tfds.load(DATASET, split=DATASET_SPLIT).map(preprocess_fn).take(MAX_EXAMPLES)
dataset_description = DATASET
if DATASET != 'cassava':
 ds = ds.map(label_to_unknown_fn)
 dataset_description += ' (labels mapped to unknown)'
ds = ds.batch(BATCH_SIZE)

# Calculate the accuracy of the model
metric = tf.keras.metrics.Accuracy()
for examples in ds:
 probabilities = classifier(examples['image'])
 predictions = tf.math.argmax(probabilities, axis=-1)
 labels = examples['label']
 metric.update_state(labels, predictions)

print('Accuracy on %s: %.2f' % (dataset_description, metric.result().numpy()))
Accuracy on cassava: 0.88

Ucz się więcej

 • Dowiedz się więcej o modelu w TensorFlow Hub: https: //tfhub.dev/google/cropnet/classifier/cassava_disease_V1/2
 • Dowiedz się, jak zbudować niestandardowy klasyfikator obrazu działający na telefonie komórkowym za pomocą zestawu ML Kit z wersją tego modelu TensorFlow Lite .