Zapisz datę! Google I / O powraca w dniach 18-20 maja Zarejestruj się teraz
Ta strona została przetłumaczona przez Cloud Translation API.
Switch to English

Wyszukiwanie semantyczne z przybliżonymi najbliższymi sąsiadami i osadzeniem tekstu

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl w serwisie GitHub Pobierz notatnik Zobacz modele piasty TF

Ten samouczek ilustruje sposób generowania osadzeń z modułu TensorFlow Hub (TF-Hub) z danymi wejściowymi i tworzenia przybliżonego indeksu najbliższych sąsiadów (ANN) przy użyciu wyodrębnionych osadzeń. Indeks może być następnie używany do dopasowywania i pobierania podobieństw w czasie rzeczywistym.

W przypadku dużego zbioru danych dokładne dopasowanie przez skanowanie całego repozytorium w celu znalezienia elementów najbardziej podobnych do danego zapytania w czasie rzeczywistym nie jest efektywne. Dlatego używamy algorytmu przybliżonego dopasowania podobieństwa, który pozwala nam poświęcić trochę dokładności w znajdowaniu dokładnych dopasowań najbliższego sąsiada, aby uzyskać znaczny wzrost szybkości.

W tym samouczku pokazujemy przykład wyszukiwania tekstu w czasie rzeczywistym na korpusie nagłówków wiadomości, aby znaleźć nagłówki najbardziej podobne do zapytania. W przeciwieństwie do wyszukiwania za pomocą słów kluczowych, pozwala to uchwycić podobieństwo semantyczne zakodowane w osadzaniu tekstu.

Kroki tego samouczka są następujące:

 1. Pobierz przykładowe dane.
 2. Generuj osadzenia danych za pomocą modułu TF-Hub
 3. Zbuduj indeks ANN dla osadzeń
 4. Użyj indeksu do dopasowania podobieństwa

Używamy Apache Beam z TensorFlow Transform (TF-Transform) do generowania osadzeń z modułu TF-Hub. Korzystamy również z biblioteki ANNOY Spotify do budowania przybliżonego indeksu najbliższych sąsiadów. Testy porównawcze frameworka ANN można znaleźć w tym repozytorium Github .

Ten samouczek używa TensorFlow 1.0 i działa tylko z modułami TF1 Hub firmy TF-Hub. Zobacz zaktualizowaną wersję tego samouczka dla TF2 .

Ustawiać

Zainstaluj wymagane biblioteki.

pip install -q apache_beam
pip install -q sklearn
pip install -q annoy

Zaimportuj wymagane biblioteki

import os
import sys
import pathlib
import pickle
from collections import namedtuple
from datetime import datetime

import numpy as np
import apache_beam as beam
import annoy
from sklearn.random_projection import gaussian_random_matrix

import tensorflow.compat.v1 as tf
import tensorflow_hub as hub
# TFT needs to be installed afterwards
!pip install -q tensorflow_transform==0.24
import tensorflow_transform as tft
import tensorflow_transform.beam as tft_beam
print('TF version: {}'.format(tf.__version__))
print('TF-Hub version: {}'.format(hub.__version__))
print('TF-Transform version: {}'.format(tft.__version__))
print('Apache Beam version: {}'.format(beam.__version__))
TF version: 2.3.1
TF-Hub version: 0.10.0
TF-Transform version: 0.24.0
Apache Beam version: 2.25.0

1. Pobierz przykładowe dane

Zbiór danych Million News Headlines zawiera nagłówki wiadomości publikowane przez okres 15 lat, pochodzące z renomowanego Australian Broadcasting Corp. (ABC). Ten zbiór danych wiadomości zawiera podsumowanie historycznych zapisów ważnych wydarzeń na świecie od początku 2003 r. Do końca 2017 r., Ze szczególnym uwzględnieniem Australii.

Format : dane rozdzielone tabulatorami w dwóch kolumnach: 1) data publikacji i 2) tekst nagłówka. Interesuje nas tylko tekst nagłówka.

wget 'https://dataverse.harvard.edu/api/access/datafile/3450625?format=tab&gbrecs=true' -O raw.tsv
wc -l raw.tsv
head raw.tsv
--2020-12-03 12:12:21-- https://dataverse.harvard.edu/api/access/datafile/3450625?format=tab&gbrecs=true
Resolving dataverse.harvard.edu (dataverse.harvard.edu)... 206.191.184.198
Connecting to dataverse.harvard.edu (dataverse.harvard.edu)|206.191.184.198|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 57600231 (55M) [text/tab-separated-values]
Saving to: ‘raw.tsv’

raw.tsv       100%[===================>] 54.93M 15.1MB/s  in 4.3s  

2020-12-03 12:12:27 (12.7 MB/s) - ‘raw.tsv’ saved [57600231/57600231]

1103664 raw.tsv
publish_date  headline_text
20030219  "aba decides against community broadcasting licence"
20030219  "act fire witnesses must be aware of defamation"
20030219  "a g calls for infrastructure protection summit"
20030219  "air nz staff in aust strike for pay rise"
20030219  "air nz strike to affect australian travellers"
20030219  "ambitious olsson wins triple jump"
20030219  "antic delighted with record breaking barca"
20030219  "aussie qualifier stosur wastes four memphis match"
20030219  "aust addresses un security council over iraq"

Dla uproszczenia zachowujemy tylko tekst nagłówka i usuwamy datę publikacji

!rm -r corpus
!mkdir corpus

with open('corpus/text.txt', 'w') as out_file:
 with open('raw.tsv', 'r') as in_file:
  for line in in_file:
   headline = line.split('\t')[1].strip().strip('"')
   out_file.write(headline+"\n")
rm: cannot remove 'corpus': No such file or directory

tail corpus/text.txt
severe storms forecast for nye in south east queensland
snake catcher pleads for people not to kill reptiles
south australia prepares for party to welcome new year
strikers cool off the heat with big win in adelaide
stunning images from the sydney to hobart yacht
the ashes smiths warners near miss liven up boxing day test
timelapse: brisbanes new year fireworks
what 2017 meant to the kids of australia
what the papodopoulos meeting may mean for ausus
who is george papadopoulos the former trump campaign aide

Funkcja pomocnicza do ładowania modułu TF-Hub

def load_module(module_url):
 embed_module = hub.Module(module_url)
 placeholder = tf.placeholder(dtype=tf.string)
 embed = embed_module(placeholder)
 session = tf.Session()
 session.run([tf.global_variables_initializer(), tf.tables_initializer()])
 print('TF-Hub module is loaded.')

 def _embeddings_fn(sentences):
  computed_embeddings = session.run(
    embed, feed_dict={placeholder: sentences})
  return computed_embeddings

 return _embeddings_fn

2. Wygeneruj osadzenia dla danych.

W tym samouczku używamy Universal Sentence Encoder do generowania emebeddings dla danych nagłówka. Zagnieżdżenia zdań można następnie łatwo wykorzystać do obliczenia podobieństwa na poziomie zdania. Uruchamiamy proces generowania osadzania przy użyciu Apache Beam i TF-Transform.

Metoda ekstrakcji osadzania

encoder = None

def embed_text(text, module_url, random_projection_matrix):
 # Beam will run this function in different processes that need to
 # import hub and load embed_fn (if not previously loaded)
 global encoder
 if not encoder:
  encoder = hub.Module(module_url)
 embedding = encoder(text)
 if random_projection_matrix is not None:
  # Perform random projection for the embedding
  embedding = tf.matmul(
    embedding, tf.cast(random_projection_matrix, embedding.dtype))
 return embedding

Utwórz metodę TFT preprocess_fn

def make_preprocess_fn(module_url, random_projection_matrix=None):
 '''Makes a tft preprocess_fn'''

 def _preprocess_fn(input_features):
  '''tft preprocess_fn'''
  text = input_features['text']
  # Generate the embedding for the input text
  embedding = embed_text(text, module_url, random_projection_matrix)

  output_features = {
    'text': text, 
    'embedding': embedding
    }

  return output_features

 return _preprocess_fn

Utwórz metadane zbioru danych

def create_metadata():
 '''Creates metadata for the raw data'''
 from tensorflow_transform.tf_metadata import dataset_metadata
 from tensorflow_transform.tf_metadata import schema_utils
 feature_spec = {'text': tf.FixedLenFeature([], dtype=tf.string)}
 schema = schema_utils.schema_from_feature_spec(feature_spec)
 metadata = dataset_metadata.DatasetMetadata(schema)
 return metadata

Rurociąg belkowy

def run_hub2emb(args):
 '''Runs the embedding generation pipeline'''

 options = beam.options.pipeline_options.PipelineOptions(**args)
 args = namedtuple("options", args.keys())(*args.values())

 raw_metadata = create_metadata()
 converter = tft.coders.CsvCoder(
   column_names=['text'], schema=raw_metadata.schema)

 with beam.Pipeline(args.runner, options=options) as pipeline:
  with tft_beam.Context(args.temporary_dir):
   # Read the sentences from the input file
   sentences = ( 
     pipeline
     | 'Read sentences from files' >> beam.io.ReadFromText(
       file_pattern=args.data_dir)
     | 'Convert to dictionary' >> beam.Map(converter.decode)
   )

   sentences_dataset = (sentences, raw_metadata)
   preprocess_fn = make_preprocess_fn(args.module_url, args.random_projection_matrix)
   # Generate the embeddings for the sentence using the TF-Hub module
   embeddings_dataset, _ = (
     sentences_dataset
     | 'Extract embeddings' >> tft_beam.AnalyzeAndTransformDataset(preprocess_fn)
   )

   embeddings, transformed_metadata = embeddings_dataset
   # Write the embeddings to TFRecords files
   embeddings | 'Write embeddings to TFRecords' >> beam.io.tfrecordio.WriteToTFRecord(
     file_path_prefix='{}/emb'.format(args.output_dir),
     file_name_suffix='.tfrecords',
     coder=tft.coders.ExampleProtoCoder(transformed_metadata.schema))

Generowanie macierzy losowej wagi projekcji

Rzutowanie losowe jest prostą, ale potężną techniką używaną do redukcji wymiarowości zbioru punktów leżących w przestrzeni euklidesowej. Podstawę teoretyczną można znaleźć w lemacie Johnsona-Lindenstraussa .

Zmniejszenie wymiarowości osadzeń za pomocą losowej projekcji oznacza mniej czasu potrzebnego do zbudowania i odpytywania indeksu ANN.

W tym samouczku używamy Gaussian Random Projection z bibliotekiScikit-learn .

def generate_random_projection_weights(original_dim, projected_dim):
 random_projection_matrix = None
 if projected_dim and original_dim > projected_dim:
  random_projection_matrix = gaussian_random_matrix(
    n_components=projected_dim, n_features=original_dim).T
  print("A Gaussian random weight matrix was creates with shape of {}".format(random_projection_matrix.shape))
  print('Storing random projection matrix to disk...')
  with open('random_projection_matrix', 'wb') as handle:
   pickle.dump(random_projection_matrix, 
         handle, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL)

 return random_projection_matrix

Ustaw parametry

Jeśli chcesz zbudować indeks przy użyciu oryginalnego miejsca osadzania bez losowego rzutowania, ustaw parametr projected_dim na None . Zwróć uwagę, że spowolni to krok indeksowania w przypadku osadzeń o dużych wymiarach.

Uruchom potok

import tempfile

output_dir = pathlib.Path(tempfile.mkdtemp())
temporary_dir = pathlib.Path(tempfile.mkdtemp())

g = tf.Graph()
with g.as_default():
 original_dim = load_module(module_url)(['']).shape[1]
 random_projection_matrix = None

 if projected_dim:
  random_projection_matrix = generate_random_projection_weights(
    original_dim, projected_dim)

args = {
  'job_name': 'hub2emb-{}'.format(datetime.utcnow().strftime('%y%m%d-%H%M%S')),
  'runner': 'DirectRunner',
  'batch_size': 1024,
  'data_dir': 'corpus/*.txt',
  'output_dir': output_dir,
  'temporary_dir': temporary_dir,
  'module_url': module_url,
  'random_projection_matrix': random_projection_matrix,
}

print("Pipeline args are set.")
args
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

TF-Hub module is loaded.
A Gaussian random weight matrix was creates with shape of (512, 64)
Storing random projection matrix to disk...
Pipeline args are set.

/home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/sklearn/utils/deprecation.py:86: FutureWarning: Function gaussian_random_matrix is deprecated; gaussian_random_matrix is deprecated in 0.22 and will be removed in version 0.24.
 warnings.warn(msg, category=FutureWarning)

{'job_name': 'hub2emb-201203-121305',
 'runner': 'DirectRunner',
 'batch_size': 1024,
 'data_dir': 'corpus/*.txt',
 'output_dir': PosixPath('/tmp/tmp3_9agsp3'),
 'temporary_dir': PosixPath('/tmp/tmp75ty7xfk'),
 'module_url': 'https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/2',
 'random_projection_matrix': array([[ 0.21470759, -0.05258816, -0.0972597 , ..., 0.04385087,
     -0.14274348, 0.11220471],
    [ 0.03580492, -0.16426251, -0.14089037, ..., 0.0101535 ,
     -0.22515438, -0.21514454],
    [-0.15639698, 0.01808027, -0.13684782, ..., 0.11841098,
     -0.04303762, 0.00745478],
    ...,
    [-0.18584684, 0.14040793, 0.18339619, ..., 0.13763638,
     -0.13028201, -0.16183348],
    [ 0.20997704, -0.2241034 , -0.12709368, ..., -0.03352462,
     0.11281993, -0.16342795],
    [-0.23761595, 0.00275779, -0.1585855 , ..., -0.08995121,
     0.1475089 , -0.26595401]])}
!rm -r {output_dir}
!rm -r {temporary_dir}

print("Running pipeline...")
%time run_hub2emb(args)
print("Pipeline is done.")
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.

Running pipeline...

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.3.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.3.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.3.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.3.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

Warning:tensorflow:You are passing instance dicts and DatasetMetadata to TFT which will not provide optimal performance. Consider following the TFT guide to upgrade to the TFXIO format (Apache Arrow RecordBatch).

Warning:tensorflow:You are passing instance dicts and DatasetMetadata to TFT which will not provide optimal performance. Consider following the TFT guide to upgrade to the TFXIO format (Apache Arrow RecordBatch).

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/saved_model/signature_def_utils_impl.py:201: build_tensor_info (from tensorflow.python.saved_model.utils_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This function will only be available through the v1 compatibility library as tf.compat.v1.saved_model.utils.build_tensor_info or tf.compat.v1.saved_model.build_tensor_info.

INFO:tensorflow:Assets added to graph.

INFO:tensorflow:Assets added to graph.

INFO:tensorflow:No assets to write.

INFO:tensorflow:No assets to write.

INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tmp75ty7xfk/tftransform_tmp/0839c04b1a8d4dd0b3d2832fbe9f5904/saved_model.pb

INFO:tensorflow:SavedModel written to: /tmp/tmp75ty7xfk/tftransform_tmp/0839c04b1a8d4dd0b3d2832fbe9f5904/saved_model.pb

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:218: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_transform/tf_utils.py:218: Tensor.experimental_ref (from tensorflow.python.framework.ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use ref() instead.

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.3.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

Warning:tensorflow:Tensorflow version (2.3.1) found. Note that Tensorflow Transform support for TF 2.0 is currently in beta, and features such as tf.function may not work as intended. 

Warning:tensorflow:You are passing instance dicts and DatasetMetadata to TFT which will not provide optimal performance. Consider following the TFT guide to upgrade to the TFXIO format (Apache Arrow RecordBatch).

Warning:tensorflow:You are passing instance dicts and DatasetMetadata to TFT which will not provide optimal performance. Consider following the TFT guide to upgrade to the TFXIO format (Apache Arrow RecordBatch).
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.

CPU times: user 2min 50s, sys: 6.6 s, total: 2min 57s
Wall time: 2min 40s
Pipeline is done.

ls {output_dir}
emb-00000-of-00001.tfrecords

Przeczytaj niektóre z wygenerowanych osadzeń ...

import itertools

embed_file = os.path.join(output_dir, 'emb-00000-of-00001.tfrecords')
sample = 5
record_iterator = tf.io.tf_record_iterator(path=embed_file)
for string_record in itertools.islice(record_iterator, sample):
 example = tf.train.Example()
 example.ParseFromString(string_record)
 text = example.features.feature['text'].bytes_list.value
 embedding = np.array(example.features.feature['embedding'].float_list.value)
 print("Embedding dimensions: {}".format(embedding.shape[0]))
 print("{}: {}".format(text, embedding[:10]))
WARNING:tensorflow:From <ipython-input-1-3d6f4d54c65b>:5: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Warning:tensorflow:From <ipython-input-1-3d6f4d54c65b>:5: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Embedding dimensions: 64
[b'headline_text']: [-0.04724706 0.27573067 -0.02340046 0.12461437 0.04809146 0.00246292
 0.15367804 -0.17551982 -0.02778188 -0.185176 ]
Embedding dimensions: 64
[b'aba decides against community broadcasting licence']: [-0.0466345  0.00110549 -0.08875479 0.05938878 0.01933165 -0.05704207
 0.18913773 -0.12833942 0.1816328  0.06035798]
Embedding dimensions: 64
[b'act fire witnesses must be aware of defamation']: [-0.31556517 -0.07618773 -0.14239314 -0.14500496 0.04438541 -0.00983415
 0.01349827 -0.15908629 -0.12947078 0.31871504]
Embedding dimensions: 64
[b'a g calls for infrastructure protection summit']: [ 0.15422247 -0.09829048 -0.16913125 -0.17129296 0.01204466 -0.16008876
 -0.00540507 -0.20552996 0.11388192 -0.03878446]
Embedding dimensions: 64
[b'air nz staff in aust strike for pay rise']: [ 0.13039729 -0.06921542 -0.08830801 -0.09704516 -0.05936369 -0.13036506
 -0.16644046 -0.06228216 0.00742535 -0.13592219]

3. Zbuduj indeks ANN dla osadzeń

ANNOY (Approximate Nearest Neighbors Oh Yeah) to biblioteka C ++ z powiązaniami Pythona do wyszukiwania punktów w przestrzeni, które są blisko danego punktu zapytania. Tworzy również duże struktury danych tylko do odczytu, oparte na plikach, które są umieszczane w pamięci. Jest zbudowany i używany przez Spotify do rekomendacji muzycznych.

def build_index(embedding_files_pattern, index_filename, vector_length, 
  metric='angular', num_trees=100):
 '''Builds an ANNOY index'''

 annoy_index = annoy.AnnoyIndex(vector_length, metric=metric)
 # Mapping between the item and its identifier in the index
 mapping = {}

 embed_files = tf.gfile.Glob(embedding_files_pattern)
 print('Found {} embedding file(s).'.format(len(embed_files)))

 item_counter = 0
 for f, embed_file in enumerate(embed_files):
  print('Loading embeddings in file {} of {}...'.format(
   f+1, len(embed_files)))
  record_iterator = tf.io.tf_record_iterator(
   path=embed_file)

  for string_record in record_iterator:
   example = tf.train.Example()
   example.ParseFromString(string_record)
   text = example.features.feature['text'].bytes_list.value[0].decode("utf-8")
   mapping[item_counter] = text
   embedding = np.array(
    example.features.feature['embedding'].float_list.value)
   annoy_index.add_item(item_counter, embedding)
   item_counter += 1
   if item_counter % 100000 == 0:
    print('{} items loaded to the index'.format(item_counter))

 print('A total of {} items added to the index'.format(item_counter))

 print('Building the index with {} trees...'.format(num_trees))
 annoy_index.build(n_trees=num_trees)
 print('Index is successfully built.')

 print('Saving index to disk...')
 annoy_index.save(index_filename)
 print('Index is saved to disk.')
 print("Index file size: {} GB".format(
  round(os.path.getsize(index_filename) / float(1024 ** 3), 2)))
 annoy_index.unload()

 print('Saving mapping to disk...')
 with open(index_filename + '.mapping', 'wb') as handle:
  pickle.dump(mapping, handle, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
 print('Mapping is saved to disk.')
 print("Mapping file size: {} MB".format(
  round(os.path.getsize(index_filename + '.mapping') / float(1024 ** 2), 2)))
embedding_files = "{}/emb-*.tfrecords".format(output_dir)
embedding_dimension = projected_dim
index_filename = "index"

!rm {index_filename}
!rm {index_filename}.mapping

%time build_index(embedding_files, index_filename, embedding_dimension)
rm: cannot remove 'index': No such file or directory
rm: cannot remove 'index.mapping': No such file or directory
Found 1 embedding file(s).
Loading embeddings in file 1 of 1...
100000 items loaded to the index
200000 items loaded to the index
300000 items loaded to the index
400000 items loaded to the index
500000 items loaded to the index
600000 items loaded to the index
700000 items loaded to the index
800000 items loaded to the index
900000 items loaded to the index
1000000 items loaded to the index
1100000 items loaded to the index
A total of 1103664 items added to the index
Building the index with 100 trees...
Index is successfully built.
Saving index to disk...
Index is saved to disk.
Index file size: 1.66 GB
Saving mapping to disk...
Mapping is saved to disk.
Mapping file size: 50.61 MB
CPU times: user 6min 10s, sys: 3.7 s, total: 6min 14s
Wall time: 1min 36s

ls
corpus index.mapping     raw.tsv
index  random_projection_matrix semantic_approximate_nearest_neighbors.ipynb

4. Użyj indeksu do dopasowania podobieństwa

Teraz możemy użyć indeksu ANN, aby znaleźć nagłówki wiadomości, które są semantycznie zbliżone do zapytania wejściowego.

Załaduj indeks i pliki mapowania

index = annoy.AnnoyIndex(embedding_dimension)
index.load(index_filename, prefault=True)
print('Annoy index is loaded.')
with open(index_filename + '.mapping', 'rb') as handle:
 mapping = pickle.load(handle)
print('Mapping file is loaded.')
Annoy index is loaded.

/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/ipykernel_launcher.py:1: FutureWarning: The default argument for metric will be removed in future version of Annoy. Please pass metric='angular' explicitly.
 """Entry point for launching an IPython kernel.

Mapping file is loaded.

Metoda dopasowania podobieństwa

def find_similar_items(embedding, num_matches=5):
 '''Finds similar items to a given embedding in the ANN index'''
 ids = index.get_nns_by_vector(
 embedding, num_matches, search_k=-1, include_distances=False)
 items = [mapping[i] for i in ids]
 return items

Wyodrębnij osadzanie z danego zapytania

# Load the TF-Hub module
print("Loading the TF-Hub module...")
g = tf.Graph()
with g.as_default():
 embed_fn = load_module(module_url)
print("TF-Hub module is loaded.")

random_projection_matrix = None
if os.path.exists('random_projection_matrix'):
 print("Loading random projection matrix...")
 with open('random_projection_matrix', 'rb') as handle:
  random_projection_matrix = pickle.load(handle)
 print('random projection matrix is loaded.')

def extract_embeddings(query):
 '''Generates the embedding for the query'''
 query_embedding = embed_fn([query])[0]
 if random_projection_matrix is not None:
  query_embedding = query_embedding.dot(random_projection_matrix)
 return query_embedding
Loading the TF-Hub module...
INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

INFO:tensorflow:Saver not created because there are no variables in the graph to restore

TF-Hub module is loaded.
TF-Hub module is loaded.
Loading random projection matrix...
random projection matrix is loaded.

extract_embeddings("Hello Machine Learning!")[:10]
array([-0.06277051, 0.14012653, -0.15893948, 0.15775941, -0.1226441 ,
    -0.11202384, 0.07953477, -0.08003543, 0.03763271, 0.0302215 ])

Wpisz zapytanie, aby znaleźć najbardziej podobne elementy

Generating embedding for the query...
CPU times: user 32.9 ms, sys: 19.8 ms, total: 52.7 ms
Wall time: 6.96 ms

Finding relevant items in the index...
CPU times: user 7.19 ms, sys: 370 µs, total: 7.56 ms
Wall time: 953 µs

Results:
=========
confronting global challenges
downer challenges un to follow aust example
fairfax loses oshane challenge
jericho social media and the border farce
territory on search for raw comedy talent
interview gred jericho
interview: josh frydenberg; environment and energy
interview: josh frydenberg; environment and energy
world science festival music and climate change
interview with aussie bobsledder

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Możesz dowiedzieć się więcej o TensorFlow na tensorflow.org i zapoznać się z dokumentacją TF-Hub API na tensorflow.org/hub . Znajdź dostępne moduły TensorFlow Hub pod adresem tfhub.dev, w tym więcej modułów do osadzania tekstu i modułów wektorów funkcji obrazu.

Zapoznaj się również z Crash Course Machine Learning, który jest szybkim, praktycznym wprowadzeniem Google do uczenia maszynowego.