این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شبکه TensorFlow را نصب کنید

روش های مختلفی برای تنظیم محیط شما برای استفاده از TensorFlow Lattice (TFL) وجود دارد.

  • ساده ترین روش برای یادگیری و استفاده از TFL نیازی به نصب ندارد: هر یک از آموزش ها را اجرا کنید (به عنوان مثال آموزش تخمین سنجی کنسرو ).
  • برای استفاده از TFL روی یک دستگاه محلی ، بسته tensorflow-lattice را نصب کنید.
  • اگر پیکربندی ماشین منحصر به فردی دارید ، می توانید بسته را از منبع تهیه کنید.

شبکه TensorFlow را با استفاده از pip نصب کنید

با استفاده از پیپ نصب کنید.

 pip install --upgrade tensorflow-lattice
 

ساختن از منبع

کلون repo github:

 git clone https://github.com/tensorflow/lattice.git
 

بسته بندی پیپ را از منبع تهیه کنید:

 python setup.py sdist bdist_wheel --universal --release
 

بسته را نصب کنید:

 pip install --user --upgrade /path/to/pkg.whl