Operator

מפעיל ממשק ציבורי
תת-מחלקות עקיפות ידועות

הממשק המשותף למחלקות הנושא שיטת "החל", אשר ממירה את T לאחרת.

שיטות ציבוריות

תקציר T
החל (T x)
מחיל פעולה על אובייקט T, מחזיר אובייקט T.

שיטות ציבוריות

תקציר ציבורי T חל (T x)

מחיל פעולה על אובייקט T, מחזיר אובייקט T.

הערה: האובייקט המוחזר כנראה יכול להיות אותו אובייקט עם קלט נתון, וסביר להניח שניתן לשנות את הקלט הנתון.

פרמטרים
איקס