MLIR زیرساختهای مدلهای ML با عملکرد بالا را در TensorFlow متحد می کند.

پروژه MLIR یک نمایش میانی مشترک (IR) را تعریف می کند که زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای مدل های یادگیری ماشین با عملکرد بالا در TensorFlow و چارچوب های ML یکسان را ایجاد می کند. این پروژه شامل استفاده از تکنیک های HPC ، همراه با یکپارچه سازی الگوریتم های جستجو مانند یادگیری تقویت می باشد. هدف MLIR کاهش هزینه های تولید سخت افزار جدید و بهبود قابلیت استفاده برای کاربران موجود TensorFlow است.
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}