Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Colab ví dụ về chỉ số công bằng FaceSSD

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép

Tổng quat

Trong hoạt động này, bạn sẽ sử dụng Chỉ báo Công bằng để khám phá các dự đoán FaceSSD trên Khuôn mặt được gắn nhãn trong tập dữ liệu Wild . Chỉ báo Công bằng là một bộ công cụ được xây dựng dựa trên Phân tích mô hình TensorFlow cho phép đánh giá thường xuyên các chỉ số về tính công bằng trong đường ống sản phẩm.

Giới thiệu về Dataset

Trong bài tập này, bạn sẽ làm việc với tập dữ liệu dự đoán FaceSSD, khoảng 200 nghìn dự đoán hình ảnh khác nhau và xác thực cơ sở được tạo bởi API FaceSSD.

Giới thiệu về các công cụ

Phân tích mô hình TensorFlow là một thư viện để đánh giá cả mô hình học máy TensorFlow và không TensorFlow. Nó cho phép người dùng đánh giá mô hình của họ trên một lượng lớn dữ liệu theo cách phân tán, tính toán trong biểu đồ và các số liệu khác trên các phần dữ liệu khác nhau và trực quan hóa trong sổ tay.

Xác thực dữ liệu TensorFlow là một công cụ bạn có thể sử dụng để phân tích dữ liệu của mình. Bạn có thể sử dụng nó để tìm các vấn đề tiềm ẩn trong dữ liệu của mình, chẳng hạn như thiếu giá trị và mất cân bằng dữ liệu, có thể dẫn đến chênh lệch Công bằng.

Với Chỉ báo Công bằng , người dùng sẽ có thể:

 • Đánh giá hiệu suất mô hình, chia nhỏ trên các nhóm người dùng xác định
 • Cảm thấy tự tin về kết quả với khoảng tin cậy và đánh giá ở nhiều ngưỡng

Nhập khẩu

Chạy mã sau để cài đặt thư viện fair_indicators. Gói này chứa các công cụ mà chúng tôi sẽ sử dụng trong bài tập này. Khởi động lại Thời gian chạy có thể được yêu cầu nhưng không cần thiết.

pip install -q -U pip==20.2
pip install fairness-indicators
import os
import tempfile
import apache_beam as beam
import numpy as np
import pandas as pd
from datetime import datetime

import tensorflow_hub as hub
import tensorflow as tf
import tensorflow_model_analysis as tfma
import tensorflow_data_validation as tfdv
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.post_export_metrics import fairness_indicators
from tensorflow_model_analysis.addons.fairness.view import widget_view
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_predict as agnostic_predict
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_evaluate_graph
from tensorflow_model_analysis.model_agnostic_eval import model_agnostic_extractor

from witwidget.notebook.visualization import WitConfigBuilder
from witwidget.notebook.visualization import WitWidget

Tải xuống và hiểu dữ liệu

Khuôn mặt được gắn nhãn trong tự nhiên là một tập dữ liệu điểm chuẩn công khai để xác minh khuôn mặt, còn được gọi là đối sánh cặp. LFW chứa hơn 13.000 hình ảnh về các khuôn mặt được thu thập từ web.

Chúng tôi đã chạy dự đoán FaceSSD trên tập dữ liệu này để dự đoán liệu một khuôn mặt có xuất hiện trong một hình ảnh nhất định hay không. Trong Colab này, chúng tôi sẽ phân chia dữ liệu theo giới tính để quan sát xem có sự khác biệt đáng kể nào giữa hiệu suất mô hình cho các nhóm giới khác nhau hay không.

Nếu có nhiều hơn một khuôn mặt trong một hình ảnh, giới tính sẽ được gắn nhãn là "MISSING".

Chúng tôi đã lưu trữ tập dữ liệu trên Google Cloud Platform để thuận tiện. Chạy đoạn mã sau để tải xuống dữ liệu từ GCP, dữ liệu sẽ mất khoảng một phút để tải xuống và phân tích.

data_location = tf.keras.utils.get_file('lfw_dataset.tf', 'https://storage.googleapis.com/facessd_dataset/lfw_dataset.tfrecord')

stats = tfdv.generate_statistics_from_tfrecord(data_location=data_location)
tfdv.visualize_statistics(stats)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/facessd_dataset/lfw_dataset.tfrecord
200835072/200828483 [==============================] - 1s 0us/step
WARNING:apache_beam.runners.interactive.interactive_environment:Dependencies required for Interactive Beam PCollection visualization are not available, please use: `pip install apache-beam[interactive]` to install necessary dependencies to enable all data visualization features.
WARNING:apache_beam.io.tfrecordio:Couldn't find python-snappy so the implementation of _TFRecordUtil._masked_crc32c is not as fast as it could be.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_data_validation/utils/stats_util.py:247: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`

Định nghĩa Hằng số

BASE_DIR = tempfile.gettempdir()

tfma_eval_result_path = os.path.join(BASE_DIR, 'tfma_eval_result')

compute_confidence_intervals = True

slice_key = 'object/groundtruth/Gender'
label_key = 'object/groundtruth/face'
prediction_key = 'object/prediction/face'

feature_map = {
  slice_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.string, default_value=['none']),
  label_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32, default_value=[0.0]),
  prediction_key:
    tf.io.FixedLenFeature([], tf.float32, default_value=[0.0]),
}

Cấu hình bất khả tri mô hình cho TFMA

model_agnostic_config = agnostic_predict.ModelAgnosticConfig(
  label_keys=[label_key],
  prediction_keys=[prediction_key],
  feature_spec=feature_map)

model_agnostic_extractors = [
  model_agnostic_extractor.ModelAgnosticExtractor(
    model_agnostic_config=model_agnostic_config, desired_batch_size=3),
  tfma.extractors.slice_key_extractor.SliceKeyExtractor(
     [tfma.slicer.SingleSliceSpec(),
      tfma.slicer.SingleSliceSpec(columns=[slice_key])])
]

Gọi lại Công bằng và Chỉ số Công bằng trong Máy tính

# Helper class for counting examples in beam PCollection
class CountExamples(beam.CombineFn):
  def __init__(self, message):
   self.message = message

  def create_accumulator(self):
   return 0

  def add_input(self, current_sum, element):
   return current_sum + 1

  def merge_accumulators(self, accumulators): 
   return sum(accumulators)

  def extract_output(self, final_sum):
   if final_sum:
    print("%s: %d"%(self.message, final_sum))
metrics_callbacks = [
 tfma.post_export_metrics.fairness_indicators(
   thresholds=[0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9],
   labels_key=label_key,
   target_prediction_keys=[prediction_key]),
 tfma.post_export_metrics.auc(
   curve='PR',
   labels_key=label_key,
   target_prediction_keys=[prediction_key]),
]

eval_shared_model = tfma.types.EvalSharedModel(
  add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
  construct_fn=model_agnostic_evaluate_graph.make_construct_fn(
    add_metrics_callbacks=metrics_callbacks,
    config=model_agnostic_config))

with beam.Pipeline() as pipeline:
 # Read data.
 data = (
   pipeline
   | 'ReadData' >> beam.io.ReadFromTFRecord(data_location))

 # Count all examples.
 data_count = (
   data | 'Count number of examples' >> beam.CombineGlobally(
     CountExamples('Before filtering "Gender:MISSING"')))

 # If there are more than one face in image, the gender feature is 'MISSING'
 # and we are filtering that image out.
 def filter_missing_gender(element):
  example = tf.train.Example.FromString(element)
  if example.features.feature[slice_key].bytes_list.value[0] != b'MISSING':
   yield element

 filtered_data = (
   data
   | 'Filter Missing Gender' >> beam.ParDo(filter_missing_gender))

 # Count after filtering "Gender:MISSING".
 filtered_data_count = (
   filtered_data | 'Count number of examples after filtering'
   >> beam.CombineGlobally(
     CountExamples('After filtering "Gender:MISSING"')))

 # Because LFW data set has always faces by default, we are adding
 # labels as 1.0 for all images.
 def add_face_groundtruth(element):
  example = tf.train.Example.FromString(element)
  example.features.feature[label_key].float_list.value[:] = [1.0]
  yield example.SerializeToString()

 final_data = (
   filtered_data
   | 'Add Face Groundtruth' >> beam.ParDo(add_face_groundtruth))

 # Run TFMA.
 _ = (
   final_data
   | 'ExtractEvaluateAndWriteResults' >>
    tfma.ExtractEvaluateAndWriteResults(
         eval_shared_model=eval_shared_model,
         compute_confidence_intervals=compute_confidence_intervals,
         output_path=tfma_eval_result_path,
         extractors=model_agnostic_extractors))

eval_result = tfma.load_eval_result(output_path=tfma_eval_result_path)
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring send_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:apache_beam.typehints.typehints:Ignoring return_type hint: <class 'NoneType'>
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/post_export_metrics/post_export_metrics.py:178: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_model_analysis/post_export_metrics/post_export_metrics.py:178: auc (from tensorflow.python.ops.metrics_impl) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
The value of AUC returned by this may race with the update so this is deprecated. Please use tf.keras.metrics.AUC instead.
Before filtering "Gender:MISSING": 13836
After filtering "Gender:MISSING": 11544
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching: 
WARNING:apache_beam.io.filebasedsink:Deleting 1 existing files in target path matching:

Hiển thị các Chỉ số Công bằng

Hiển thị tiện ích Chỉ báo Công bằng với các kết quả đánh giá đã xuất.

Dưới đây, bạn sẽ thấy biểu đồ thanh hiển thị hiệu suất của từng phần dữ liệu trên các chỉ số đã chọn. Bạn có thể điều chỉnh lát so sánh đường cơ sở cũng như (các) ngưỡng được hiển thị bằng cách sử dụng menu thả xuống ở đầu hình ảnh trực quan.

Một số liệu có liên quan cho trường hợp sử dụng này là tỷ lệ dương thực sự, còn được gọi là thu hồi. Sử dụng bộ chọn ở phía bên trái để chọn biểu đồ cho true_positive_rate. Các giá trị chỉ số này khớp với các giá trị hiển thị trên thẻ mô hình .

Đối với một số ảnh, giới tính được gắn nhãn là trẻ thay vì nam hoặc nữ, nếu người trong ảnh quá trẻ để có thể chú thích chính xác.

widget_view.render_fairness_indicator(eval_result=eval_result,
                   slicing_column=slice_key)
FairnessIndicatorViewer(slicingMetrics=[{'sliceValue': 'Overall', 'slice': 'Overall', 'metrics': {'post_export…