از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ABS

#include <math_ops.h>

مقدار مطلق یک سنسور را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به tensor x ، این عملیات یک tensor را برمی گرداند که حاوی مقدار مطلق هر عنصر در x . به عنوان مثال ، اگر x یک عنصر ورودی و y یک عنصر خروجی باشد ، این عملیات \(y = |x|\) را محاسبه می کند.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

ABS

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const