جریان تنسور:: عملیات:: شکم

#include <math_ops.h>

قدر مطلق یک تانسور را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور x ، این عملیات یک تانسور حاوی مقدار مطلق هر عنصر در x را برمی‌گرداند. برای مثال، اگر x یک عنصر ورودی و y یک عنصر خروجی باشد، این عملیات \(y = |x|\)را محاسبه می‌کند.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

شکم

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const