جریان تنسور:: عملیات:: AcumulateNV2

#include <math_ops.h>

جمع عنصر فهرستی از تانسورها را برمی‌گرداند.

خلاصه

tf.accumulate_n_v2 همان عملیات tf.add_n را انجام می دهد، اما منتظر نمی ماند تا همه ورودی های آن قبل از شروع جمع بندی آماده شوند. اگر ورودی‌ها در زمان‌های مختلف آماده باشند، این می‌تواند حافظه را ذخیره کند، زیرا حداقل ذخیره‌سازی موقت متناسب با اندازه خروجی است نه اندازه ورودی.

برخلاف accumulate_n اصلی، accumulate_n_v2 قابل تمایز است.

یک Tensor از همان شکل و نوع عناصر inputs را برمی‌گرداند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی ها: فهرستی از اشیاء Tensor که هر کدام دارای شکل و نوع مشابهی هستند.
  • شکل: شکل عناصر inputs .

برمی گرداند:

  • Output : تانسور مجموع.

سازندگان و ویرانگرها

AccumulateNV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
sum

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مجموع

::tensorflow::Output sum

توابع عمومی

AcumulateNV2

 AccumulateNV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const