از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: NV2 جمع کنید

#include <math_ops.h>

جمع عناصر لیست لیزرها را برمی گرداند.

خلاصه

tf.accumulate_n_v2 انجام همان عملیات به عنوان tf.add_n ، اما صبر نمی کند برای همه ورودی های آن آماده می شود قبل از شروع به جمع. اگر ورودی ها در زمان های مختلف آماده باشند ، این می تواند حافظه را ذخیره کند ، زیرا حداقل ذخیره سازی موقت متناسب با اندازه خروجی است تا اندازه ورودی ها.

بر خلاف اصلی accumulate_n ، accumulate_n_v2 مشتقپذیر است.

یک Tensor همان شکل و نوع عناصر inputs Tensor گرداند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • inputs: لیستی از اشیا Tensor ، هر کدام با همان شکل و نوع.
  • shape: شکل عناصر inputs .

بازده:

  • Output : تانسور جمع.

سازندگان و ویرانگران

AccumulateNV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, PartialTensorShape shape)

صفات عمومی

operation
sum

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

جمع

::tensorflow::Output sum

کارکردهای عمومی

NV2 جمع کنید

 AccumulateNV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  PartialTensorShape shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const