جریان تنسور:: عملیات:: AccumulatorNumAccumulated

#include <data_flow_ops.h>

تعداد گرادیان های جمع شده در انباشته های داده شده را برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به یک انباشته.

برمی گرداند:

  • Output : تعداد گرادیان های جمع شده در انباشتگر داده شده.

سازندگان و تخریب کنندگان

AccumulatorNumAccumulated (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

num_accumulated
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

num_accumulated

::tensorflow::Output num_accumulated

عمل

Operation operation

توابع عمومی

AccumulatorNumAccumulated

 AccumulatorNumAccumulated(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const