از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AccumulatorNum جمع شده

#include <data_flow_ops.h>

تعداد شیب های جمع شده در باتری های داده شده را برمی گرداند.

خلاصه

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به یک باتری.

بازده:

  • Output : تعداد شیب های جمع شده در باتری داده شده.

سازندگان و ویرانگران

AccumulatorNumAccumulated (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

num_accumulated
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

num_acculated

::tensorflow::Output num_accumulated

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

AccumulatorNum جمع شده

 AccumulatorNumAccumulated(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const