جریان تنسور:: عملیات:: آکوش

#include <math_ops.h>

محاسبه کسینوس هذلولی معکوس x از نظر عنصر.

خلاصه

با توجه به یک تانسور ورودی، تابع کسینوس هذلولی معکوس هر عنصر را محاسبه می کند. محدوده ورودی [1, inf] است. اگر ورودی خارج از محدوده باشد، nan را برمی گرداند.

x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Acosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

آکوش

 Acosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const