جریان تنسور:: عملیات:: AddN

#include <math_ops.h>

همه تانسورهای ورودی را از نظر عنصر اضافه کنید .

خلاصه

ورودی ها باید هم اندازه و هم شکل باشند.

 x = [9, 7, 10]
 tf.math.add_n(x) ==> 26
 

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور مجموع.

سازندگان و ویرانگرها

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
sum

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مجموع

::tensorflow::Output sum

توابع عمومی

AddN

 AddN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 
،

جریان تنسور:: عملیات:: AddN

#include <math_ops.h>

همه تانسورهای ورودی را از نظر عنصر اضافه کنید .

خلاصه

ورودی ها باید هم اندازه و هم شکل باشند.

 x = [9, 7, 10]
 tf.math.add_n(x) ==> 26
 

استدلال ها:

برمی گرداند:

 • Output : تانسور مجموع.

سازندگان و ویرانگرها

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
sum

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

مجموع

::tensorflow::Output sum

توابع عمومی

AddN

 AddN(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const