از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AddN

#include <math_ops.h>

اضافه کردن همه عناصر تانسورها ورودی و حکیم است.

خلاصه

ورودی ها باید از همان اندازه و شکل باشند.

  x = [9, 7, 10]
  tf.math.add_n(x) ==> 26
  

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور جمع.

سازندگان و ویرانگران

AddN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

صفات عمومی

operation
sum

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

جمع

::tensorflow::Output sum

کارکردهای عمومی

AddN

 AddN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const