از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AdjustContrast

#include <image_ops.h>

کنتراست یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

خلاصه

images حداقل 3 بعد یک تانسور است. 3 بعد آخر به عنوان [height, width, channels] تفسیر می [height, width, channels] . ابعاد دیگر فقط مجموعه ای از تصاویر را نشان می دهد ، مانند [batch, height, width, channels].

کنتراست به طور مستقل برای هر کانال از هر تصویر تنظیم می شود.

برای هر کانال ، Op ابتدا میانگین پیکسل های تصویر موجود در کانال را محاسبه می کند و سپس هر م componentلفه از هر پیکسل را بر روی (x - mean) * contrast_factor + mean medium تنظیم می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • images: تصاویر برای تنظیم. حداقل 3-D.
  • contrast_factor: ضریب شناور برای تنظیم کنتراست.

بازده:

  • Output : تصویر یا تصاویر با تنظیم کنتراست.

سازندگان و ویرانگران

AdjustContrast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input contrast_factor)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

AdjustContrast

 AdjustContrast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input contrast_factor
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const