جریان تنسور:: عملیات:: AdjustContrast

#include <image_ops.h>

کنتراست یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

خلاصه

images یک تانسور حداقل 3 بعدی است. 3 بعد آخر به عنوان [height, width, channels] تفسیر می شوند. ابعاد دیگر فقط مجموعه ای از تصاویر را نشان می دهد، مانند [batch, height, width, channels].

کنتراست به طور مستقل برای هر کانال از هر تصویر تنظیم می شود.

برای هر کانال، Op ابتدا میانگین پیکسل های تصویر را در کانال محاسبه می کند و سپس هر جزء از هر پیکسل را بر روی (x - mean) * contrast_factor + mean تنظیم می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: تصاویر برای تنظیم. حداقل سه بعدی
  • contrast_factor: یک ضرب شناور برای تنظیم کنتراست.

برمی‌گرداند:

  • Output : تصویر یا تصاویر با کنتراست تنظیم شده.

سازندگان و تخریب کنندگان

AdjustContrast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input contrast_factor)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

AdjustContrast

 AdjustContrast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input contrast_factor
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const