از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AdjustHue

#include <image_ops.h>

رنگ یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

خلاصه

images حداقل 3 بعد یک تانسور است. آخرین ب asعد به عنوان کانال تعبیر می شود ، و باید سه باشد.

تصویر ورودی در فضای رنگی RGB در نظر گرفته شده است. از نظر مفهومی ، رنگهای RGB ابتدا در HSV ترسیم می شوند. سپس یک دلتا تمام مقادیر رنگ را اعمال می کند و سپس دوباره به فضای رنگی RGB بازمی گردد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • images: تصاویر برای تنظیم. حداقل 3-D.
  • دلتا: دلتا شناور برای افزودن به رنگ.

بازده:

  • Output : تصویر یا تصاویر با تنظیم رنگ.

سازندگان و ویرانگران

AdjustHue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input delta)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

AdjustHue

 AdjustHue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input delta
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const