جریان تنسور:: عملیات:: AdjustHue

#include <image_ops.h>

رنگ یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

خلاصه

images یک تانسور حداقل 3 بعدی است. بعد آخر به عنوان کانال تفسیر می شود و باید سه باشد.

تصویر ورودی در فضای رنگی RGB در نظر گرفته می شود. از نظر مفهومی، رنگ‌های RGB ابتدا در HSV نگاشت می‌شوند. سپس یک دلتا تمام مقادیر رنگ اعمال می شود و سپس دوباره به فضای رنگی RGB برمی گردد.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: تصاویر برای تنظیم. حداقل سه بعدی
  • دلتا: دلتای شناور برای افزودن به رنگ.

برمی‌گرداند:

  • Output : تصویر یا تصاویر با رنگ تنظیم شده.

سازندگان و تخریب کنندگان

AdjustHue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input delta)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

AdjustHue

 AdjustHue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input delta
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const