جریان تنسور:: عملیات:: Adjust Saturation

#include <image_ops.h>

اشباع یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

خلاصه

images یک تانسور حداقل 3 بعدی است. بعد آخر به عنوان کانال تفسیر می شود و باید سه باشد.

تصویر ورودی در فضای رنگی RGB در نظر گرفته می شود. از نظر مفهومی، رنگ‌های RGB ابتدا در HSV نگاشت می‌شوند. سپس یک مقیاس تمام مقادیر اشباع را اعمال می‌کند و سپس به فضای رنگی RGB برمی‌گردد.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • تصاویر: تصاویر برای تنظیم. حداقل سه بعدی
  • مقیاس: مقیاس شناور برای اضافه کردن به اشباع.

برمی‌گرداند:

  • Output : تصویر یا تصاویر با رنگ تنظیم شده.

سازندگان و تخریب کنندگان

AdjustSaturation (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input scale)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Adjust Saturation

 AdjustSaturation(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input scale
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const