از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: AdjustSaturation

#include <image_ops.h>

میزان اشباع یک یا چند تصویر را تنظیم کنید.

خلاصه

images حداقل 3 بعد یک تانسور است. آخرین ب asعد به عنوان کانال تعبیر می شود ، و باید سه باشد.

تصویر ورودی در فضای رنگی RGB در نظر گرفته شده است. از نظر مفهومی ، رنگهای RGB ابتدا در HSV ترسیم می شوند. سپس یک مقیاس تمام مقادیر اشباع را اعمال کرده و دوباره به فضای رنگی RGB بازگردانده می شود.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • images: تصاویر برای تنظیم. حداقل 3-D.
  • scale: مقیاس شناور برای افزودن به میزان اشباع.

بازده:

  • Output : تصویر یا تصاویر با تنظیم رنگ.

سازندگان و ویرانگران

AdjustSaturation (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input scale)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

AdjustSaturation

 AdjustSaturation(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input scale
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const