جریان تنسور:: عملیات:: آسین

#include <math_ops.h>

سینوس معکوس مثلثاتی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

عملیات tf.math.asin معکوس tf.math.sin را برمی گرداند، به طوری که اگر y = tf.math.sin(x) باشد، x = tf.math.asin(y) .

نکته : خروجی tf.math.asin در محدوده سینوس معکوس، یعنی [-pi/2، pi/2] قرار دارد.

مثلا:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.sin(x) # [0.8659266, 0.7068252]

tf.math.asin(y) # [1.047, 0.785] = x

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Asin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

آسین

 Asin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const