از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: اصین

#include <math_ops.h>

سینوس هذلولی معکوس از نظر عناصر x را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور ورودی ، این عملکرد سینوسی هذلولی معکوس را برای هر عنصر در سنسور محاسبه می کند. ورودی و خروجی هر دو دارای دامنه [-inf, inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.asinh(x) ==> [-inf -1.4436355 -0.4812118 0.8813736 1.0159732 5.991471 9.903487 inf]
  

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Asinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

اصین

 Asinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const