از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Atan2

#include <math_ops.h>

با توجه به علائم آرگومان ها ، از نظر عناصر y/x محاسبه می کند.

خلاصه

این زاویه ([- ،]) به گونه ای است که [x = r ()] و [y = r ()] کجا (r = (x ^ 2 + y ^ 2)).

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Atan2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

Atan2

 Atan2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input y,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const