جریان تنسور:: عملیات:: آتان 2

#include <math_ops.h>

با رعایت نشانه‌های آرگومان‌ها، مماس y/x از نظر عنصر محاسبه می‌کند.

خلاصه

این زاویه ( [-، ] ) است به طوری که [ x = r () ] و [ y = r () ] که در آن (r = (x^2 + y^2)).

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Atan2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

آتان 2

 Atan2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input y,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const