جریان تنسور:: عملیات:: قهوهای مایل به زرد

#include <math_ops.h>

مماس معکوس مثلثاتی x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

عملیات tf.math.atan معکوس tf.math.tan را برمی گرداند، به طوری که اگر y = tf.math.tan(x) باشد، x = tf.math.atan(y) .

توجه : خروجی tf.math.atan در محدوده معکوس tan قرار می گیرد، یعنی (-pi/2، pi/2).

مثلا:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.tan(x) # [1.731261, 0.99920404]

tf.math.atan(y) # [1.047, 0.785] = x

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Atan (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

قهوهای مایل به زرد

 Atan(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const