از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: آتانه

#include <math_ops.h>

مماس هذلولی وارون x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور ورودی ، این عملکرد برای هر عنصر در سنسور مماس هذلولی معکوس را محاسبه می کند. دامنه ورودی [-1,1] و دامنه خروجی [-inf, inf] . اگر ورودی -1 ، خروجی -inf خواهد بود و اگر ورودی 1 ، خروجی inf خواهد بود. مقادیر خارج از محدوده دارای nan به عنوان خروجی خواهند بود.

  x = tf.constant([-float("inf"), -1, -0.5, 1, 0, 0.5, 10, float("inf")])
  tf.math.atanh(x) ==> [nan -inf -0.54930615 inf  0. 0.54930615 nan nan]
  

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Atanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

آتانه

 Atanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const