جریان تنسور:: عملیات:: آتانه

#include <math_ops.h>

مماس هذلولی معکوس x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور ورودی، این تابع مماس هذلولی معکوس را برای هر عنصر در تانسور محاسبه می کند. محدوده ورودی [-1,1] و محدوده خروجی [-inf, inf] است. اگر ورودی -1 باشد، خروجی -inf و اگر ورودی 1 باشد، خروجی inf خواهد بود. مقادیر خارج از محدوده nan خروجی خواهند داشت.

  x = tf.constant([-float("inf"), -1, -0.5, 1, 0, 0.5, 10, float("inf")])
  tf.math.atanh(x) ==> [nan -inf -0.54930615 inf  0. 0.54930615 nan nan]
  

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Atanh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

آتانه

 Atanh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const