جریان تنسور:: عملیات:: BarrierClose

#include <data_flow_ops.h>

سد داده شده را می بندد.

خلاصه

این عملیات نشان می دهد که هیچ عنصر جدیدی در مانع داده شده درج نخواهد شد. Insertهای بعدی بسیاری که سعی در معرفی یک کلید جدید دارند با شکست مواجه خواهند شد. عملیات های بعدی InsertMany که فقط اجزای گمشده را به عناصر موجود اضافه می کنند، همچنان موفق خواهند بود. اگر عناصر تکمیل شده کافی در مانع باقی بمانند، عملیات TakeMany بعدی به موفقیت خود ادامه خواهند داد. عملیات‌های بعدی TakeMany که مسدود می‌شوند فوراً با شکست مواجه می‌شوند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به مانع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • cancel_pending_enqueues: اگر درست باشد، تمام درخواست‌های صف معلق که در صف مانع مسدود شده‌اند، لغو خواهند شد. InsertMany شکست خواهد خورد، حتی اگر کلید جدیدی معرفی نشود.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const BarrierClose::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: BarrierClose:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BarrierClose .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

BarrierClose

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

BarrierClose

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const BarrierClose::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)