از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: مانع بستن

#include <data_flow_ops.h>

سد داده شده را می بندد.

خلاصه

این عملیات نشان می دهد که دیگر هیچ عنصر جدیدی در مانع داده شده وارد نخواهد شد. InsertMan متعاقبا بسیاری از کسانی که سعی در معرفی کلید جدید دارند با شکست مواجه می شوند. InsertMan متعاقباً بسیاری از عملیات که فقط اجزای گمشده را به عناصر موجود اضافه می کنند ، به موفقیت خود ادامه می دهند. در صورت باقی ماندن عناصر کامل تکمیل شده در مانع ، عملیات بعدی TakeMany به موفقیت ادامه خواهد داد. عملیات بعدی TakeMany که بلاک می شوند بلافاصله شکست می خورند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • دسته: دسته به مانع.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • cancel_nging_enqueues: در صورت صحت ، کلیه درخواست های مربوط به انتظار که در صف مانع مسدود شده اند ، لغو می شوند. InsertMany حتی اگر کلید جدیدی معرفی نشود شکست خواهد خورد.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
BarrierClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const BarrierClose::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: BarrierClose :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای BarrierClose .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

مانع بستن

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

مانع بستن

 BarrierClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const BarrierClose::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)