جریان تنسور:: عملیات:: BarrierReadySize

#include <data_flow_ops.h>

تعداد عناصر کامل را در مانع داده شده محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • دسته: دسته به مانع.

برمی‌گرداند:

  • Output : تعداد عناصر کامل (یعنی آنهایی که تمام اجزای مقدارشان تنظیم شده است) در مانع.

سازندگان و تخریب کنندگان

BarrierReadySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation
size

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

اندازه

::tensorflow::Output size

توابع عمومی

BarrierReadySize

 BarrierReadySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const