از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: BesselI0e

#include <math_ops.h>

عملکرد Bessel i0e را از نظر عناصر x محاسبه می کند.

خلاصه

تابع Bessel اصلاح شده به صورت نمایی به ترتیب 0 تعریف شده به عنوان bessel_i0e(x) = exp(-abs(x)) bessel_i0(x)

این عملکرد سریعتر و از نظر عددی پایدارتر از bessel_i0(x) .

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

BesselI0e (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

BesselI0e

 BesselI0e(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const