جریان تنسور:: عملیات:: BesselI1e

#include <math_ops.h>

تابع Bessel i1e x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

تابع بسل اصلاح شده با مقیاس نمایی از مرتبه 0 که به صورت bessel_i1e(x) = exp(-abs(x)) bessel_i1(x) تعریف شده است.

این تابع سریعتر و از نظر عددی پایدارتر از bessel_i1(x) است.

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

BesselI1e (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

BesselI1e

 BesselI1e(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const