جریان تنسور:: عملیات:: Betainc

#include <math_ops.h>

انتگرال بتای ناقص منظم \(I_x(a, b)\)را محاسبه کنید.

خلاصه

انتگرال بتای ناقص منظم به صورت زیر تعریف می شود:

\(I_x(a, b) = {B(x; a, b)}{B(a, b)}\)

جایی که

\(B(x; a, b) = ^x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt\)

تابع بتای ناقص است و \(B(a, b)\) تابع بتا کامل است.

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Betainc (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

Betainc

 Betainc(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const