از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: بتاینک

#include <math_ops.h>

انتگرال بتای ناقص منظم \(I_x(a, b)\) را محاسبه کنید.

خلاصه

انتگرال بتا ناقص منظم به صورت زیر تعریف شده است:

\(I_x(a, b) = {B(x; a, b)}{B(a, b)}\)

جایی که

\(B(x; a, b) = ^x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt\)

تابع بتا ناقص است و \(B(a, b)\) تابع بتا کامل است.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Betainc (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

بتاینک

 Betainc(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const