جریان تنسور:: عملیات:: Bincount

#include <math_ops.h>

تعداد دفعات هر مقدار را در یک آرایه عدد صحیح می شمارد.

خلاصه

خروجی یک بردار با size طول و همان dtype با weights . اگر weights خالی باشند، شاخص i تعداد دفعاتی که مقدار i در arr شمرده می شود را ذخیره می کند. اگر weights خالی نباشند، شاخص i مجموع مقدار weights را در هر شاخص ذخیره می‌کند که مقدار مربوطه در arr i است.

مقادیر در arr خارج از محدوده [0، اندازه) نادیده گرفته می شوند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • arr: int32 Tensor .
  • اندازه: تانسور Tensor int32 غیر منفی.
  • وزن ها: یک Tensor int32، int64، float32 یا float64 با شکلی مشابه با arr یا یک Tensor طول-0 است که در این صورت به عنوان تمام وزن های برابر با 1 عمل می کند.

برمی گرداند:

  • Output : Tensor 1 بعدی با طول برابر با size . تعداد یا وزن های جمع شده برای هر مقدار در محدوده [0، اندازه).

سازندگان و ویرانگرها

Bincount (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input arr, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input weights)

صفات عمومی

bins
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

سطل زباله

::tensorflow::Output bins

عمل

Operation operation

توابع عمومی

Bincount

 Bincount(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input arr,
  ::tensorflow::Input size,
  ::tensorflow::Input weights
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const