از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Bincount

#include <math_ops.h>

تعداد وقایع هر مقدار را در یک آرایه عدد صحیح محاسبه می کند.

خلاصه

بردار با size طول و نوع مشابه weights . اگر weights ها خالی باشند ، شاخص i تعداد دفعاتی که مقدار i در arr محاسبه می شود را ذخیره می کند. اگر weights ها خالی نباشند ، شاخص i در هر شاخص جایی که مقدار مربوطه در arr i است ، مقدار مقدار را در weights .

مقادیر arr خارج از محدوده [0 ، اندازه] نادیده گرفته می شوند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • arr: int32 Tensor .
  • اندازه: منفی int32 scalar Tensor .
  • وزن: یک int32، int64، float32 است، و یا float64 Tensor با همان شکل به عنوان arr ، و یا طول-0 Tensor ، که در آن صورت عمل می کند که تمام وزن برابر با 1.

بازده:

  • Output : یک Tensor 1D با طول برابر با size . تعداد یا وزن های جمع شده برای هر مقدار در محدوده [0 ، اندازه).

سازندگان و ویرانگران

Bincount (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input arr, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input weights)

صفات عمومی

bins
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

سطل آشغال

::tensorflow::Output bins

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

Bincount

 Bincount(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input arr,
  ::tensorflow::Input size,
  ::tensorflow::Input weights
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const