جریان تنسور:: عملیات:: BroadcastDynamicShape

#include <array_ops.h>

شکل s0 op s1 را با پخش برگردانید.

خلاصه

با توجه به s0 و s1 ، تانسورهایی که اشکال را نشان می دهند، r0 ، شکل پخش شده را محاسبه می کنند. s0 ، s1 و r0 همگی بردارهای عدد صحیح هستند.

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

BroadcastDynamicShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input s0, :: tensorflow::Input s1)

صفات عمومی

operation
r0

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

r0

::tensorflow::Output r0

توابع عمومی

BroadcastDynamicShape

 BroadcastDynamicShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input s0,
  ::tensorflow::Input s1
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const