از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: BroadcastTo

#include <array_ops.h>

آرایه ای را برای شکل سازگار پخش کنید.

خلاصه

پخش فرآیند ساخت آرایه ها برای داشتن اشکال سازگار برای عملیات حساب است. دو شکل سازگار هستند اگر برای هر جفت بعد یا برابر باشند یا یکی از آنها یکی باشد. هنگامی که می خواهید یک تنسور را به شکل پخش کنید ، از ابعاد دنباله دار شروع می شود و به جلو حرکت می کند.

مثلا،

>>> x = tf.constant([1, 2, 3])
>>> y = tf.broadcast_to(x, [3, 3])
>>> sess.run(y)
array([[1, 2, 3],
       [1, 2, 3],
       [1, 2, 3]], dtype=int32)

در مثال بالا ، تنسور ورودی با شکل [1, 3] پخش می شود تا از سنسور با شکل [3, 3] .

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

BroadcastTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input shape)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

BroadcastTo

 BroadcastTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const