جریان تنسور:: عملیات:: پخش به

#include <array_ops.h>

پخش یک آرایه برای یک شکل سازگار.

خلاصه

پخش فرآیند ساخت آرایه هایی است که دارای اشکال سازگار برای عملیات حسابی باشند. دو شکل با هم سازگار هستند اگر برای هر جفت بعد یا مساوی باشند یا یکی از آنها یکی باشد. هنگامی که می خواهید یک Tensor را به یک شکل پخش کنید، از ابعاد انتهایی شروع می شود و به سمت جلو حرکت می کند.

مثلا،

>>> x = tf.constant([1, 2, 3])
>>> y = tf.broadcast_to(x, [3, 3])
>>> sess.run(y)
array([[1, 2, 3],
    [1, 2, 3],
    [1, 2, 3]], dtype=int32)

در مثال بالا، تانسور ورودی با شکل [1, 3] به تانسور خروجی با شکل [3, 3] پخش می شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: یک تانسور برای پخش.
 • شکل: یک تانسور int 1 بعدی. شکل خروجی مورد نظر.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

BroadcastTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input shape)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

پخش به

 BroadcastTo(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input shape
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const