از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: بوکتیزه کردن

#include <math_ops.h>

"ورودی" را بر اساس "مرزها" شکار می کند.

خلاصه

به عنوان مثال ، اگر ورودی ها مرز باشند = [0 ، 10 ، 100] ورودی = [[-5 ، 10000] [150 ، 10] [5 ، 100]]

سپس خروجی خروجی خواهد بود = [[0 ، 3] [3 ، 2] [1 ، 3]]

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • ورودی: هر شکلی از Tensor دارای نوع int یا float است.
  • مرزها: لیست مرتب شده شناورها مرز سطل ها را نشان می دهد.

بازده:

  • Output : همان شکل با "ورودی" ، هر مقدار ورودی با شاخص سطل جایگزین می شود.

(numpy) معادل np.digitize.

سازندگان و ویرانگران

Bucketize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< float > & boundaries)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

بوکتیزه کردن

 Bucketize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const gtl::ArraySlice< float > & boundaries
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const