جریان تنسور:: عملیات:: سطل کردن

#include <math_ops.h>

"ورودی" را بر اساس "مرزها" سطل می کند.

خلاصه

به عنوان مثال، اگر ورودی ها مرز باشند = [0، 10، 100] ورودی = [[-5، 10000] [150، 10] [5، 100]]

سپس خروجی خروجی خواهد بود = [[0، 3] [3، 2] [1، 3]]

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: هر شکلی از Tensor حاوی نوع int یا float باشد.
  • مرزها: یک لیست مرتب شده از شناورها، مرز سطل ها را نشان می دهد.

برمی‌گرداند:

  • Output : شکل یکسان با «ورودی»، هر مقدار ورودی با شاخص سطلی جایگزین می‌شود.

(numpy) معادل np.digitize.

سازندگان و تخریب کنندگان

Bucketize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< float > & boundaries)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

سطل کردن

 Bucketize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const gtl::ArraySlice< float > & boundaries
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const