از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: CheckNumerics

#include <array_ops.h>

یک تنسور را برای مقادیر NaN و Inf بررسی می کند.

خلاصه

در صورت اجرا ، اگر tensor مقادیری داشته باشد که یک عدد (NaN) یا بی نهایت (Inf) InvalidArgument خطای InvalidArgument گزارش می کند. در غیر این صورت ، tensor همانطور که هست عبور می دهد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • message: پیشوند پیام خطا.

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

CheckNumerics

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const