جریان تنسور:: عملیات:: CheckNumerics

#include <array_ops.h>

یک تانسور را برای مقادیر NaN و Inf بررسی می کند.

خلاصه

هنگام اجرا، اگر tensor دارای مقادیری باشد که عدد (NaN) یا بی نهایت (Inf) نباشد، یک خطای InvalidArgument را گزارش می‌کند. در غیر این صورت، tensor همانطور که هست می گذراند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • پیام: پیشوند پیام خطا.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

CheckNumerics

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const