tensorflow :: ops :: ClipByValue

#include <math_ops.h>

مقادیر تنسور را در یک دقیقه و حداکثر مشخص کنید.

خلاصه

با توجه به tensor t ، این عملیات یک tensor از همان نوع و شکل t با مقادیر بریده شده در clip_value_min و clip_value_max . هر ارزش کمتر از clip_value_min به مجموعه clip_value_min . هر ارزش بیشتر از clip_value_max قرار است به clip_value_max .

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • t: یک Tensor .
  • clip_value_min: A 0-D (اسکالر) Tensor ، و یا یک Tensor با همان شکل به عنوان t . حداقل مقدار کلیپ توسط.
  • clip_value_max: A 0-D (اسکالر) Tensor ، و یا یک Tensor با همان شکل به عنوان t . حداکثر مقدار کلیپ توسط.

بازده:

  • Output : یک Tensor بریده شده با همان شکل ورودی "t".

سازندگان و ویرانگران

ClipByValue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input clip_value_min, :: tensorflow::Input clip_value_max)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

ClipByValue

 ClipByValue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input clip_value_min,
  ::tensorflow::Input clip_value_max
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const