جریان تنسور:: عملیات:: ClipByValue

#include <math_ops.h>

مقادیر تانسور را به حداقل و حداکثر مشخص می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور t ، این عملیات یک تانسور از نوع و شکل t را با مقادیر آن به clip_value_min و clip_value_max برمی‌گرداند. هر مقدار کمتر از clip_value_min روی clip_value_min تنظیم می‌شود. هر مقدار بیشتر از clip_value_max روی clip_value_max تنظیم می‌شود.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • t: یک Tensor .
  • clip_value_min: یک Tensor 0-D (اسکالر) یا یک Tensor با شکلی مشابه t . حداقل مقدار برای کلیپ کردن.
  • clip_value_max: یک Tensor 0-D (اسکالر) یا یک Tensor با شکلی مشابه t . حداکثر مقدار برای کلیپ کردن.

برمی گرداند:

  • Output : یک Tensor بریده شده با همان شکل ورودی 't'.

سازندگان و ویرانگرها

ClipByValue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t, :: tensorflow::Input clip_value_min, :: tensorflow::Input clip_value_max)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

ClipByValue

 ClipByValue(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t,
  ::tensorflow::Input clip_value_min,
  ::tensorflow::Input clip_value_max
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const