از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: CompareAndBitpack

#include <math_ops.h>

مقادیر input به threshold و بیت های حاصل را در uint8 بسته بندی کنید.

خلاصه

هر مقایسه یک بولین true (اگر input_value > threshold ) باشد یا false در غیر این صورت برمی گرداند.

این عملیات برای Local-Sensitive-Hashing (LSH) و الگوریتم های دیگری که از تقریب هشینگ فاصله کسینوس و L2 . کدها را می توان از طریق ورودی از طریق:

codebook_size = 50
codebook_bits = codebook_size * 32
codebook = tf.get_variable('codebook', [x.shape[-1].value, codebook_bits],
              dtype=x.dtype,
              initializer=tf.orthogonal_initializer())
codes = compare_and_threshold(tf.matmul(x, codebook), threshold=0.)
codes = tf.bitcast(codes, tf.int32) # go from uint8 to int32
# now codes has shape x.shape[:-1] + [codebook_size]

توجه : در حال حاضر ، درونی ترین بعد تنسور باید بر 8 قابل تقسیم باشد.

با توجه به input شکل [s0, s1, ..., s_n] ، خروجی به صورت تانسور uint8 شکل [s0, s1, ..., s_n / 8] .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: مقادیری برای مقایسه در برابر threshold و بیت پک.
 • آستانه: آستانه مقایسه در برابر.

بازده:

 • Output : مقایسه های بسته بندی شده.

سازندگان و ویرانگران

CompareAndBitpack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input threshold)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

CompareAndBitpack

 CompareAndBitpack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input threshold
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const