از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: شرطی

#include <data_flow_ops.h>

یک باتری شرطی برای جمع کردن شیب ها.

خلاصه

باتری شیب هایی را که با محلی_پله بزرگتر یا مساوی با آخرین مرحله جهانی شناخته شده برای باتری مشخص شده اند ، می پذیرد. به شرطی که شیب کافی جمع شده باشد می توان میانگین را از باتری استخراج کرد. استخراج میانگین به طور خودکار مجموع را به 0 بازمی گرداند ، و مرحله جهانی را که توسط باتری ثبت شده افزایش می دهد.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • dtype: نوع مقدار جمع شده است.
 • shape: شکل مقادیر می تواند [] باشد ، در این حالت شکل ناشناخته است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • ظرف: اگر خالی نباشد ، این باتری در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت ، از یک ظرف پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد ، این باتری در چندین جلسه با نام داده شده به اشتراک گذاشته می شود.

بازده:

 • Output : دسته به باتری.

سازندگان و ویرانگران

ConditionalAccumulator (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape)
ConditionalAccumulator (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, const ConditionalAccumulator::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
ReductionType (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ConditionalAccumulator :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ConditionalAccumulator .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

شرطی

 ConditionalAccumulator(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 DataType dtype,
 PartialTensorShape shape
)

شرطی

 ConditionalAccumulator(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 DataType dtype,
 PartialTensorShape shape,
 const ConditionalAccumulator::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

کانتینر

Attrs Container(
 StringPiece x
)

نوع کاهش

Attrs ReductionType(
 StringPiece x
)

نام مشترک

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)