جریان تنسور:: عملیات:: Conditional Accumulator

#include <data_flow_ops.h>

یک انباشته شرطی برای تجمیع گرادیان ها.

خلاصه

انباشتگر شیب هایی را می پذیرد که با local_step بزرگتر یا مساوی با آخرین global_step شناخته شده توسط accumulator مشخص شده اند. میانگین را می توان از انباشته استخراج کرد، مشروط بر اینکه گرادیان های کافی انباشته شده باشد. استخراج میانگین به طور خودکار مجموع را به 0 بازنشانی می کند و global_step ثبت شده توسط انباشته را افزایش می دهد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • dtype: نوع مقداری که انباشته می شود.
 • shape: شکل مقادیر می تواند [] باشد که در این صورت شکل ناشناخته است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • ظرف: اگر خالی نباشد، این انباشته در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.
 • shared_name: اگر خالی نباشد، این انباشته تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته خواهد شد.

برمی گرداند:

 • Output : دستگیره به باتری.

سازندگان و تخریب کنندگان

ConditionalAccumulator (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape)
ConditionalAccumulator (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, const ConditionalAccumulator::Attrs & attrs)

صفات عمومی

handle
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Container (StringPiece x)
ReductionType (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ConditionalAccumulator:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ConditionalAccumulator .

صفات عمومی

رسیدگی

::tensorflow::Output handle

عمل

Operation operation

توابع عمومی

Conditional Accumulator

 ConditionalAccumulator(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 DataType dtype,
 PartialTensorShape shape
)

Conditional Accumulator

 ConditionalAccumulator(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 DataType dtype,
 PartialTensorShape shape,
 const ConditionalAccumulator::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ظرف

Attrs Container(
 StringPiece x
)

نوع کاهش

Attrs ReductionType(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)