از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: حرف

#include <math_ops.h>

مزدوج مختلط یک عدد مختلط را برمی گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور از اعداد مختلط ، این عملیات یک تانسور از اعداد مختلط را که ترکیب مختلط هر یک از عناصر input است ، برمی گرداند. اعداد مختلط input باید به شکل \(a + bj\) باشند ، جایی که a قسمت واقعی است و b قسمت خیالی است.

مزدوج پیچیده ای که با این عمل برگردانده می شود به شکل \(a - bj\) است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.conj(input) ==> [-2.25 - 4.75j, 3.25 - 5.75j]

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

Conj (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

حرف

 Conj(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const