جریان تنسور:: عملیات:: Conj

#include <math_ops.h>

مزدوج مختلط یک عدد مختلط را برمی‌گرداند.

خلاصه

با توجه به input تانسور اعداد مختلط، این عملیات تانسوری از اعداد مختلط را برمی‌گرداند که مزدوج مختلط هر عنصر در input هستند. اعداد مختلط در input باید به شکل \(a + bj\)باشند که a قسمت واقعی و b قسمت خیالی است.

مزدوج پیچیده ای که توسط این عملیات برگردانده می شود به شکل \(a - bj\)است.

مثلا:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.conj(input) ==> [-2.25 - 4.75j, 3.25 - 5.75j]

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

  • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و تخریب کنندگان

Conj (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

Conj

 Conj(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const