جریان تنسور:: عملیات:: Cos

#include <math_ops.h>

cos x را از نظر عنصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور ورودی، این تابع کسینوس هر عنصر در تانسور را محاسبه می کند. محدوده ورودی (-inf, inf) و محدوده خروجی [-1,1] است. اگر ورودی خارج از مرز باشد، nan برگردانده می شود.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
  tf.math.cos(x) ==> [nan -0.91113025 0.87758255 0.5403023 0.36235774 0.48718765 -0.95215535 nan]
  

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

Cos (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

Cos

 Cos(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const