جریان تنسور:: عملیات:: کوش

#include <math_ops.h>

کسینوس هذلولی x از نظر عنصر را محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک تانسور ورودی، این تابع کسینوس هایپربولیک هر عنصر در تانسور را محاسبه می کند. محدوده ورودی [-inf, inf] و محدوده خروجی [1, inf] است.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.cosh(x) ==> [inf 4.0515420e+03 1.1276259e+00 1.5430807e+00 1.8106556e+00 3.7621956e+00 1.1013233e+04 inf]
  

استدلال ها:

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

Cosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

y

::tensorflow::Output y

توابع عمومی

کوش

 Cosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const