از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: کوش

#include <math_ops.h>

کسینوس هایپربولیک x را از نظر عناصر محاسبه می کند.

خلاصه

با توجه به یک سنسور ورودی ، این عملکرد کسینوس هذلولی هر عنصر در سنسور را محاسبه می کند. دامنه ورودی [-inf, inf] و دامنه خروجی [1, inf] .

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.cosh(x) ==> [inf 4.0515420e+03 1.1276259e+00 1.5430807e+00 1.8106556e+00 3.7621956e+00 1.1013233e+04 inf]
  

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

Cosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

صفات عمومی

operation
y

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

بله

::tensorflow::Output y

کارکردهای عمومی

کوش

 Cosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const