جریان تنسور:: عملیات:: صلیب

#include <math_ops.h>

حاصل ضرب زوجی را محاسبه کنید.

خلاصه

a و b باید یک شکل باشند. آنها می توانند بردارهای 3 عنصری ساده باشند، یا هر شکلی که درونی ترین بعد آن 3 باشد. در حالت دوم، هر جفت بردار 3 عنصری متناظر به طور مستقل ضرب متقابل می شوند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • الف: تانسوری حاوی بردارهای 3 عنصری.
  • b: تانسور دیگر، از همان نوع و شکل a .

برمی گرداند:

  • Output : حاصل ضرب متقاطع دو به دو بردارهای a و b .

سازندگان و ویرانگرها

Cross (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)

صفات عمومی

operation
product

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تولید - محصول

::tensorflow::Output product

توابع عمومی

صلیب

 Cross(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const