از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: صلیب

#include <math_ops.h>

محصول ضربدری جفت را محاسبه کنید.

خلاصه

a و b باید یک شکل باشند. آنها می توانند بردارهای ساده 3 عنصری باشند ، یا هر شکلی که درونی ترین بعد 3 باشد. در حالت دوم ، هر جفت بردار 3 عنصر مربوطه به طور مستقل ضربدر می شوند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • الف: تنسور حاوی بردارهای 3 عنصر است.
  • ب: تنسور دیگری ، از همان نوع و شکل a .

بازده:

  • Output : محصول متقاطع بردارها در a و b .

سازندگان و ویرانگران

Cross (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)

صفات عمومی

operation
product

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

تولید - محصول

::tensorflow::Output product

کارکردهای عمومی

صلیب

 Cross(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const